สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

businessman-holding-modern-tablet-touch-screen-analysing-investment-risk-managment-return-investment-analysis 1_0

Hands-on Data Science and Machine Learning

เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนโปรแกรม
พื้นฐานเฉพาะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้เบื้องต้นทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำความสะอาดข้อมูลเพื่อเตรียมการ
สำหรับการวิเคราะห์ รวมถึงความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง​

Share this post