Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

นักวิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส (Senior Business Analyst)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ดำเนินการติดต่อ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ รวมถึงเข้าพบลูกค้าร่วมกับทีมโครงการ
 • ใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้าหรือหน่วยงานแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม เช่น ตามรูปแบบอุตสาหกรรม หรือ ตามพื้นที่หรือภูมิภาค ฯลฯ
 • รับฟังและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา (Business Analysis) และให้คำปรึกษาในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเต็มประสิทธิภาพ กำหนดขอบเขต แนะนำแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมแก่ลูกค้า รวมทั้งร่วมกับทีมโครงการในการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่าง ๆ ที่สถาบันรับดำเนินการ รวมถึงเลือกกลุ่มลูกค้าโดยมีการจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม
 • ติดตามการดำเนินงาน ตรวจสอบ และช่วยพัฒนาคุณภาพงานของ Business Analyst ให้มีความถูกต้อง เป็นระบบ และตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • เข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของสถาบัน เข้าใจบริบทของโครงการต่าง ๆ เป็นอย่างดี และติดตามอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
 • วางกลไกและรูปแบบในการทบทวนคุณภาพงานก่อนการส่งมอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทีม Account Manager สามารถปฏิบัติได้ เช่น การร่วมในการทำ UAT กับลูกค้าและทีมโครงการ ฯลฯ
 • ให้คำแนะนำ สนับสนุน และให้แนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ:

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) หรือส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
 • มีความสามารถในการทำงานด้านข้อมูล หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการวางแผน การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าแบบละเอียด และมีความรู้ด้านเทคนิค เช่น การทำ UX/UI แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ รวมถึงการทำ User Acceptance Test
 • สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ได้ดี มีไหวพริบ เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เพื่อได้มาซึ่งผลลัพธ์อันเป็นที่น่าพอใจ
 • สามารถเก็บรายละเอียด ตั้งคำถามต่าง ๆ กับลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นภายในระยะเวลาที่จำกัด
 • สามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นได้แบบเป็นรูปธรรม
 • สามารถเขียน Business flow หรือ Activity diagram ได้ โดยมีทักษะการดำเนินการด้านเอกสาร และการจัดการแบบเป็นระบบได้ดี
 • เรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว มีความสนใจด้านเทคโนโลยี ((Tech Savvy) รวมถึงสามารถใช้งานเครื่องมือดิจิทัลได้ดี โดยสามารถใช้ Microsoft applications เช่น Word, Excel, PowerPoint, Outlook ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถนำเสนองานและสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดีและมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในทีม เพื่อพาทีม ไปสู่ความสำเร็จได้ มีความรับผิดชอบสูง และพร้อมรับฟังข้อบกพร่อง เพื่อนำมาปรับปรุงตัวเองและทีมได้

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันไฟล์เดียว เช่น

   • CV/Resume
   • Transcript
   • Certificate
   • ใบสมัครงาน

  Contact

  Email: [email protected]

  Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

  Job Category: เปิดรับ
  Job Type: Permanent

  Apply for this position

  Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx