Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ผู้จัดการทีมฝึกอบรมและพัฒนา

กลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมองค์ความรู้ 
ฝ่าย ฝ่ายพัฒนากำลังคน  

ตำแหน่ง ผู้จัดการทีมฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Manager) จำนวน 1 อัตรา 
ระดับ นักวิชาการชำนาญงานพิเศษ   

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ด้านการปฏิบัติการ
   • บริหารจัดการงบประมาณของโครงการอบรมต่างๆ
   • จัดทำข้อเสนอโครงการอบรม ประชุมร่วมกับลูกค้า หรือหน่วยงานอื่นที่ต้องการรับบริการ
   • ดูแลจัดการบริหารโครงการอบรม หรือโครงการกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1. ด้านวิชาการและการสอน
   • ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรในสาขาความเชี่ยวชาญของตนเอง บริหารหลักสูตรในภาพรวม
   • ออกแบบหลักสูตรการอบรมให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และงบประมาณ ของลูกค้า
   • เป็นผู้สอนในการอบรมหลักสูตรสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
   • กำกับดูแลการจัดทำเอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ของโครงการต่างๆ
   • ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
   • ทีมบรรณาธิการ ดูแลบทความวิชาการของสถาบัน
  1. ด้านการประสานงาน
   • ประสานงานกับฝ่ายบริหารในการวางแผนเรื่องการจัดอบรมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • บริหารการจัดอบรมวิชาการ การประชุมวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ประสานงานกับวิทยากรภายนอกในการดำเนินการจัดโครงการต่างๆ
  1. ด้านการบริการ
   • เป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานต่างๆ ในสาขาความเชี่ยวชาญของตนเอง   
   • ให้คำปรึกษาในการวางแผนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานภายนอก
  1. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

  1. วุฒิปริญญาโท หรือมากกว่า สาขา วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
   การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการโครงการ การเป็นที่ปรึกษา การสอน และมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 10 ปี  
  2. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารในกลุ่มใหญ่ได้
  3. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความเข้าใจงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการ
   ข้อมูลขนาดใหญ่  
  4. มีความยืดหยุ่น ยอมรับฟังข้อคิดเห็น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานได้ดีใน
   ภาวะกดดัน  
  5. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ
  6. มีความสามารถในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ และการทำ Visualization Dashboard สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี (Word, Excel, PowerPoint) 

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันไฟล์เดียว เช่น

   • CV/Resume
   • Transcript
   • Certificate
   • ใบสมัครงาน

  Contact

  Email: [email protected]

  Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

  Job Category: เปิดรับ
  Job Type: Permanent

  Apply for this position

  Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx