Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ผู้จัดการส่วนงานคลังและพัสดุ

กลุ่มงาน กลุ่มงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และบริหาร
ฝ่าย ฝ่ายบริหารกลาง

ส่วนงาน ส่วนงานคลังและพัสดุ

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนงานคลังและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ระดับ เจ้าหน้าที่ทักษะพิเศษ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ดูแลรับผิดชอบการวางแผน และบริหารระบบบัญชีของสถาบัน
  2. ดูแลรับผิดชอบจัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ระเบียบ ข้อบังคับ และตามที่กฎหมายกำหนด
  3. ดูแลรับผิดชอบการปิดบัญชี รายงานด้านการเงิน งบการเงิน และสถานะทางการเงินของสถาบันให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ระเบียบ ข้อบังคับ และตามที่กฎหมายกำหนด
  4. ดูแลรับผิดชอบงานด้านภาษี การจัดทำรายงานภาษี และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสถาบันให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การหักและการรายงานภาษี ณ ที่จ่าย การจัดทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
  5. ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการเงินและบัญชี รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้อง รวมถึงรายงานทางบัญชี บัญชีธนาคาร และระบบบัญชีของสถาบัน เพื่อให้งานด้านบัญชีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของสถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด
  6. ดูแลรับผิดชอบการจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน รวมถึงตรวจสอบพัสดุประจำปี
  7. ดูแลรับผิดชอบการจัดทำรายงานการเงินในระบบ GFMIS
  8. ให้คำปรึกษาด้านการเงิน และบัญชี และให้ข้อแนะนำในการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนของสถาบัน
  9. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
  10. ประสานงาน

คุณสมบัติ

  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านบัญชี หรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชีหรือการเงิน หรือมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและระบบการเงินการบัญชี และสามารถให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบบัญชีของสถาบันเพื่อให้งานด้านการบัญชีมีประสิทธิภาพ
  • เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันไฟล์เดียว เช่น

   • CV/Resume
   • Transcript
   • Certificate
   • ใบสมัครงาน

  Contact

  Email: [email protected]

  Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

  Job Category: เปิดรับ
  Job Type: Permanent

  Apply for this position

  Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx