Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการและนักวิเคราะห์ธุรกิจโครงการ Health Link (Assistant Project manager and Business Analyst (BA)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ประสานหน่วยงานเครือข่ายเพื่อพัฒนาโครงการการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและขยายเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  2. วางแผนงานและออกรูปแบบโครงการใหม่ๆ ในการขยายการเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการด้านข้อมูลต่างๆร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
  3. ทำงานร่วมกันกับสมาชิกในทีมโครงการ และหุ้นส่วนในการกำหนดข้อกำหนดทางธุรกิจเช่น ลูกค้า องค์กร หน่วยงานภาครัฐ
  4. บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถส่งมอบให้กับหน่วยงานเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  5. ทำงานร่วมกับทีมงานโครงการเพื่อรวบรวมข้อกำหนด ความต้องการของผู้ใช้งาน หุ้นส่วนโครงการ ให้เกิดขึ้น
  6. ออกแบบต้นแบบการทำงานตามความต้องการ กระบวนการทำงาน หน้าตาการควบคุม ก่อนดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์ม
  7. ออกแบบ ทดสอบ และดูแลควบคุมการพัฒนาให้มีคุณภาพก่อนเปิดให้ใช้งานสู่สาธารณะ
  8. ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อผู้ใช้งาน ระบบ และการทำงาน
  9. เป็นผู้นำการอภิปรายเกี่ยวกับโครงการ และออกงานจัดแสดงนิทรรศนการ
  10. ค้นหา ดูแลผู้ร่วมพัฒนาภายนอกกับการพัฒนาโครงการ
ทักษะ
  1. การนำเสนอ และพูดคุยเก็บเกี่ยวความต้องการทางธุรกิจ หรือโครงการ
  2. การวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ แนวทางการพัฒนา และลำดับความสำคัญ
  3. ทำความร่วมกับผู้อื่นทั้งภายใน และภายนอกองค์กรได้
  4. การบริหารจัดการโครงการ
  5. สามารถทำงาน หรือมีประสบการในโครงการแบบ Agile
  6. เข้าใจการทำงานภาพรวมของโครงการพัฒนา Software/ Platform ได้
  7. มีความเข้าใจด้าน IT เป็นอย่างดี มีประสบการ 5 ปี
  8. มีความเข้าใจอุตสาหกรรมด้าน Healthcare/Health tech เป็นอย่างดี

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันไฟล์เดียว เช่น

   • CV/Resume
   • Transcript
   • Certificate
   • ใบสมัครงาน

  Contact

  Email: [email protected]

  Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

  Job Category: เปิดรับ
  Job Type: Temporary Contract

  Apply for this position

  Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx