Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส (Senior Marketing Specialist)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ควบคุม ดูแล และจัดการด้านการตลาดของโครงการทั้งหมดของสถาบันให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแต่ละงานและสถานการณ์
 • คิดแคมเปญ วางแผนการดำเนินงาน และควบคุมภาพของแต่ละแคมเปญของโครงการ สำหรับการทำ Digital Marketing และ Offline Marketing
 • ศึกษาผลการวิเคราะห์สื่อออนไลน์และข้อมูลผู้บริโภคจากทีมการตลาด และนำมาวางกลยุทธ์ แผนโฆษณา รวมถึงกำหนดแคมเปญใหม่ ๆ ของโครงการ
 • บริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายสำหรับสื่อดิจิทัลและสื่ออื่น ๆ ให้เป็นไปตามแผนและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่โครงการตั้งเป้าหมายไว้
 • ให้คำปรึกษาด้านการตลาดแก่โครงการต่าง ๆ ของสถาบัน
 • ดูแลภาพรวมการสร้างคอนเทนต์ของทีม ให้ดึงดูดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการเพิ่มยอดขายและฐานลูกค้าของโครงการ
 • ทำงานร่วมกับทีมที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ เช่น Health Link หรือ Travel Link ฯลฯ ในการจัดทำข้อเสนอโครงการด้านการตลาดของโครงการ และช่วยดูแลการจัดจ้าง Organizer ของโครงการ ได้แก่ การกำหนดขอบเขตการดำเนินงานในสัญญาจ้าง การร่วมตรวจสอบคุณภาพของงาน และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เป็นต้น
 • อนุมัติการปรับ Media Plan ของโครงการ
 • ร่วมกับทีมโครงการในการดูแลการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อส่งให้ทีมผลิตสื่อ PR ใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กร

 

คุณสมบัติ:

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การโฆษณา การสื่อสารมวลชล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการวางแผนการตลาดแบบดิจิทัล และอื่น ๆ โดยมีตัวอย่างผลงานที่ประสบความสำเร็จ
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือบริหารจัดการสื่อดิจิทัล และสามารถใช้เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคได้
 • สามารถนำเสนองานและสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรอบคอบและให้ความสำคัญกับรายละเอียด
 • มีความสามารถเป็นผู้นำ ชอบความท้าทาย ขยัน และทำงานด้วยทัศนคติที่ดี
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการทำสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • มีความใฝ่รู้ ติดตามเทรนด์และสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ
 • มีวิสัยทัศน์ และมองการณ์ไกล

กรุณาแนบเอกสารที่จำเป็นมาด้วยกันไฟล์เดียว เช่น

   • CV/Resume
   • Transcript
   • Certificate
   • ใบสมัครงาน

  Contact

  Email: [email protected]

  Tel: 0 2026 2333 ext. 1250

  Job Category: เปิดรับ
  Job Type: Permanent

  Apply for this position

  Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx