สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled-1

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ร่วมหารือ ดันโครงการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำในย่านเมืองเก่าภูเก็ต

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) โดย นายพีรดล สามะศิริ  ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส และนางสาวพรรษพัชร์ บำรุงวงษ์  ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ร่วมประชุมหารือและรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมผลักดันโครงการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำในย่านเมืองเก่า (Low Carbon Tourism in Phuket Old Town) ร่วมกับ นางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ประธานชุมชนย่านเมืองเก่า รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร เทศบาลเมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

การดำเนินงานโครงการ Low Carbon Tourism in Phuket Old Town เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน เทศบาลนครภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 ทั้งนี้ BDI มีบทบาทสำคัญในการนำเอาเทคโนโลยีข้อมูลมาช่วยประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์จากกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การใช้พลังงาน การใช้ยานพาหนะ และการจัดการขยะหรือของเสีย เป็นต้น พร้อมรายงานคุณภาพสภาพแวดล้อมทางอากาศและน้ำในเขตภูเก็ตเมืองเก่า ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอน เพื่อเป้าหมายสำคัญที่จะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหาร จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเทศบาลเมืองนครภูเก็ต


โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแพลตฟอร์มบริการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Envi Link) ของ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ที่มุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ และใช้งานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

Share this post