สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

DCY workshop_201204

GBDi x DCY จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน

4 ธันวาคม 2563, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล – สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนขึ้น ณ ห้องประชุมจงรัก (707) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ให้เกียรติกล่าวบรรยายในหัวข้อการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการตระหนักต่อความสำคัญของข้อมูลและการวิเคราะห์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาการให้การบริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม

ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรายการชุดข้อมูล และการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลกลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน พร้อมกันนี้ผู้เข้าประชุมยังได้มีส่วนร่วมทำ Data Design Thinking เพื่อกำหนดโจทย์ด้านการใช้ข้อมูลร่วมข้ามหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์สำหรับใช้แก้ปัญหา และพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป

Share this post