Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

edit2

BDI ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงดีอี พร้อมด้วยนางวิชุดา วิริยะอุตสาหกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และบริหาร สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

Share this post