สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

LINE_ALBUM_ภาพ 4 ธันวาคม 2566_231207_18

BDI หารือต่อยอดเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นพ.ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการต่อยอดความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ และสาธิตการใช้งานระบบ Health Link โดยมี นพ. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566

ในที่ประชุมมีการหารือแผนการต่อยอดโครงการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในปีงบประมาณ 2567 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้งานระบบ Health Link ได้อย่างไร้รอยต่อ เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีแนวทางการกำหนดให้การเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาเป็นบริการพื้นฐานสำหรับประชาชน และโครงการนำร่องเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ตามนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ และ Bangkok Health Zoning นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการใช้ Health Link ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ด้วย

สำหรับงานประชุมในวันนี้มี นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 13 พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม

Share this post