สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

369198784_599970755641040_7166240304261047575_n-1024x768-1

BDI เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ August Series 2023 พร้อมรับโล่ขอบคุณในฐานะองค์กรเจ้าภาพร่วมจัดงาน โดย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

23 สิงหาคม 2566, โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ, กรุงเทพมหานคร – รองศาสตราจารย์ ดร. ธรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) BDI เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ August Series 2023 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด โครงการ ซึ่งประกอบด้วยงาน Healthcare Technology Summit, Big Data & Cloud Computing, Digital HR Forum, และ Robotics Summit ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 10.30 น.

โครงการ August Series เป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน มีการนําเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น โดยมีคุณ สุภาวดี ตันติยานนท์ นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ธรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) BDI เข้ารับมอบโล่ขอบคุณจาก ปลัดกระทรวงฯ ในฐานะองค์กรเจ้าภาพร่วมจัดงาน โครงการ Big Data & Cloud Computing ซึ่งเป็น 1 ในโครงการ August Series 2023 ที่ช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความตระหนักในเรื่องคุณค่า และมูลค่าของข้อมูล Big Data ตลอดจนร่วมกำหนดทิศทางของประเทศไทย เพราะทั้ง Big Data และ Cloud นั้น เป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน Thailand 4.0 ที่จะเร่งให้เกิดกระบวนการค้นคว้าและนวัตกรรม นำไปสู่การวิจัยในสาขาใหม่ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และผลักดันแนวคิดในการสร้างกลุ่มคนที่มีวิสัยทัศน์ทางด้าน Data Science ที่จะเข้ามาทำงานและร่วมพัฒนาประเทศ”

Share this post