Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__2498770

BDI ขานรับนโยบาย DE มุ่งพัฒนาAI หนึ่งใน 7 นโยบายหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคม

12 กุมภาพันธ์ 2567, อาคารสํานักงานใหญ่ NT แจ้งวัฒนะ – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานในการแถลงข่าว เรื่อง ทิศทางการ ดําเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมภายใต้ 7 นโยบายหลัก ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลสู่อันดับที่ 30 ในปี 2569

โดย ผศ.ดร.พร พันธุ์จงหาญ (รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและประสานเครือข่าย สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI เป็นผู้แทนรับมอบนโยบาย พร้อมขานรับการพัฒนา Thai Large Language Model (Thai LLM) เป็น “โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาษาไทย” เนื่องจากเราเป็นเจ้าของภาษา จึงต้องคำนึงถึงบริบทของข้อมูลอย่างละเอียดรอบด้าน มุ่งพัฒนาระบบให้ตอบกลับเสมือนคนมากที่สุด เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ นโยบาย AI Agenda การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI เป็นหนึ่งใน 7 นโยบายในการดำเนินงานประกอบด้วย Cloud First Policy, 1 อำเภอ 1 IT Man, พัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Manpower), Cell Broadcast, แก้ปัญหาภัยออนไลน์ และยกระดับ Thailand Digital Competiveness Ranking สู่อันดับที่ 30 ในปี 2569 จากอันดับที่ 33 ในปี 2567 ตามการจัดอันดับของ IMD

Share this post