สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

205572

depa จับมือ BDI นำเสนอแพลตฟอร์ม Travel Link เชื่อมโยงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

20 มิถุนายน 2566, จังหวัดชลบุรี – นายสุธี อุไรวิชัยกุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายพิชชากร วัชรานุรักษ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล depa และทีมงาน ร่วมหารือประเด็น City Data Platform (CDP) หรือ การเชื่อมโยงข้อมูลของเมืองพัทยา กับ นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา


นายสุธี นำเสนอแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่พัฒนาขึ้นภายใต้สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) แพลตฟอร์ม Travel Link มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น ข้อมูลโรงแรม ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน สร้างเป็นฐานข้อมูลกลาง โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกผ่าน Dashboard และการแสดงข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ อาทิ Infographic เพื่อช่วยให้ารทำงานของผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยวไทย สามารถเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น และเพื่อการวางแผนการพัฒนาจัดการท่องเที่ยวในพัทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยที่ประชุมตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเห็นร่วมกันที่จะจัดเก็บและวิเคราะห์ชุดข้อมูลด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล นำไปขยายผลปรับปรุงเพื่อให้บริการนักท่องเที่ย ซึ่งเมืองพัทยา ณ ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอ ยื่นขอเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจากทั้งหมด 7 ด้าน ปัจจุบันเมืองพัทยามีแล้วจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1. Smart Environment 2. Smart Governance 3. Smart Living และ 4. Smart Mobility#depaThailand #BDI #BigDataInstitute #TravelLink #GBDi #BigData #Chonburi #Pattaya #SmartCity #CityDataPlatform #CDP #DataDrivenCity #DigitalThailand

Share this post