สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

MicrosoftTeams-image (7)

depa – GBDI หารือยกระดับการท่องเที่ยว จ.ชลบุรี ด้วยข้อมูล

 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566, จังหวัดชลบุรี – นายสุธี อุไรวิชัยกุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายพิชชากร วัชรานุรักษ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล และทีมงาน ร่วมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) ของจังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและนำไปสู่การวิเคราะห์คุณภาพการพัฒนา ยกระดับการให้บริการประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันที่จะจัดเก็บและวิเคราะห์ชุดข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ทั้งจากการรีวิว หรือข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุดดังกล่าวไปขยายผลปรับปรุง เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันจะเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงชุมชนโดยรอบในจังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการขยายผลไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งจังหวัด สอดคล้องวิสัยทัศน์ “ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชั้นนำ อุตสาหกรรมสะอาด ท่องเที่ยวนานาชาติ ประตูสู่เศรษฐกิจโลก”

#depaThailand #GBDI #BigData #Chonburi #SmartCity #CityDataPlatform #CDP #DataDrivenCity #DigitalThailand

Share this post