สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

DESxNSO_10

ดีอีเอส-พม. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่

16 กันยายน 2563, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ – นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ร่วมกับ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) นางพัชรี อารยะกุล รองปลัดกระทรวง พม. และ นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลต่าง ๆ ด้านสังคมร่วมกันระหว่างสองกระทรวง พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ On the Job Training เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบาย เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับการให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. จะสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขณะที่กระทรวงดิจิทัลฯ โดยสถาบัน GBDi จะให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และ สสช. จะสนับสนุนข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองซึ่งได้มาจากการสำมะโน/สำรวจ เพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลของ สสช. พร้อมกันนี้ หน่วยงานจากทั้งสองกระทรวงจะร่วมสำรวจข้อมูลและจัดทำโมเดลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว

Share this post