สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Workshop-labor_2

เปิดบ้านรับกระทรวงแรงงาน พัฒนาโมเดลวิเคราะห์ข้อมูล

วันนี้ (11 มีนาคม 2563) ณ อาคารดีป้า ลาดพร้าว – สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลภาครัฐ (GBDi) หน่วยงานภายในภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อกำหนดโจทย์สำหรับการพัฒนาโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี design thinking: canvas model ให้กับกลุ่มคณะผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน ระหว่างกระทรวงแรงงาน กับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นางนภสร ทุ่งสุกใส รักษาการที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ได้บรรยายประโยชน์ของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมถึงการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ จากนั้นได้ขอให้คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก และผู้แทนจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสํานักงานประกันสังคม ร่วมกันระดมความคิดเห็น และคัดเลือกโจทย์ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับกระทรวงแรงงานต่อไป

ตัวอย่างโจทย์ที่น่าสนใจจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เช่น

  • การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระ

  • การจัดเก็บข้อมูลแรงงานที่มีทักษะสูงที่ทำงานหรือเคยทำงานในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตลาดแรงงาน

  • การพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนในเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย

  • การลดโอกาสในการประสบอันตรายในสถานที่ทำงาน เป็นต้น

หลังจากนี้ รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล และทีม data scientists จะได้ประมวลและสรุปประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในวันนี้ แล้วนำส่งให้กระทรวงแรงงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกโจทย์สำหรับนำไปสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

Share this post