สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled design

ประกาศสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงานเปิดตัวสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดงานเปิดตัวสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ : download และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม 2566

Share this post