สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled design

ประกาศสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานเปิดตัวสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานเปิดตัวสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ EB ๐๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

โครงการจัดงานเปิดตัวสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มาสเตอร์ มายด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๓,๘๐๒.๒๕ บาท (เก้าแสนสามพันแปดร้อยสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๙๖,๑๙๗.๗๕ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๙.๖๒

เอกสารแนบ: download

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

Share this post