สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled design

ประกาศสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอคอมพิวเตอร์ (Monitor) จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้มีโครงการ ซื้อจอคอมพิวเตอร์ (Monitor) จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการซื้อจอคอมพิวเตอร์ (Monitor) จำนวน ๒๐ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามอินทิเกรเต็ดเทคโนโลยี จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๓,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ: download

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

Share this post