สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled design

ประกาศสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของานเช่า ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๐,๔๘๐.๐๔ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมึ่นสี่ร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์) : download

ราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

Share this post