สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled design

ประกาศสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าพื้นที่สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับเช่าพื้นที่
สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
การเช่าพื้นที่สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค่การมหาชน) ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เออร์เบิน ฮาบิแทท จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๗๖๖,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : Download

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

Share this post