สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Untitled design

ประกาศสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

ตามที่ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น
สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖