สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled design

ประกาศสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปิดประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
ทุกๆ เดือน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) จึงขอสรุปผลการพิจารณา
การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ: download

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

Share this post