สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

5

หลักสูตรอบรม รุ่นที่ 1 Data Driven Organization สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

28 – 29 มิถุนายน 2566 – สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รุ่นที่ 1 ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Fundamental Data Science to Data Driven Organization จัดขึ้นโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ภายใต้ชื่อเดิม สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ


หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง Data Driven Organization คือการผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เช่น ขั้นตอนการบริหารจัดการข้อมูล แนวคิดพื้นฐาน การออกแบบวิจัย การใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อให้มีความเข้าใจแหล่งที่มาของข้อมูลขนาดใหญ่ โดยบรรยากาศในการอบรมมีการระดมสมอง เพื่อค้นหาอุปสรรคหรือปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ หรือ Data Driven Organization ต่อไป

#NSTDA #BDI #BigDataInstitute #GBDi #BigData #Data #Training #DataScience #Datadriven #Dataorganization #DataDrivenOrganization

Share this post