สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__25083937

ผนึกเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) และ นพ.ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) นำคณะทีมงานโครงการ Health Link เยี่ยมชมและประชุมแนวทางการเชื่อมโยงสุขภาพ ร่วมกับ โรงพยาบาลสันทราย โดยมีนายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย นายแพทย์นพรัตน์ รัชฎาพร ผู้ช่วยอำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ การหารือดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 

การหารือในครั้งนี้ที่ประชุมได้นำเสนอ Health Link แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศ ภายใต้การดูแลของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) และ รับฟังโมเดลการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลและรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล IHIMS (Integral Health Information Management System) ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และเขตสุขภาพที่ 1 ที่ทางโรงพยาบาลสันทราย ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล คณะทำงาน Health Link ได้เห็นการเชื่อมโยงข้อมูลและการใช้งานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่นำเทคโนโลยีมาลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และยกระดับคุณภาพการบริการผู้ป่วย เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ Health Link ต่อไปในอนาคต

Health Link เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาล อำนวยความสะดวกให้แพทย์สามารถเข้าดูข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยที่ให้ความยินยอมจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยและรักษาพยาบาล ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการและเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายสังกัดทั่วประเทศ เช่น โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน ฯลฯ สมัครเฮลท์ลิงก์ฟรีผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ “ThaID” ดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ https://www.healthlink.go.th

Share this post