สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

online4

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูล PM2.5 

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ดร.พีรดล สามะศิริ ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ได้บรรยายออนไลน์ในหัวข้อ “ถอดบทเรียน รับมือปัญหา PM 2.5 จังหวัดพิษณุโลก” เนื่องในงาน Smart City Thailand Webinar SS2 จัดโดย ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อเล่าประสบการณ์การร่วมผลักดันการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform) สำหรับใช้แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในเขตเมืองพิษณุโลก พร้อมทั้งร่วมตอบข้อซักถามให้แก่กลุ่มผู้นำเมืองอัจฉริยะและผู้นำเมืองเขตส่งเสริมอัจฉริยะ

ดร.พีรดล ได้เผยแนวทางการดำเนินโครงการการจัดทำ City Data Platform ร่วมกับ depa สำหรับพื้นที่ จ.พิษณุโลก ภายใต้การดูแลของ เทศบาลนครเมืองพิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึง สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้นจากทำความเข้าใจเป้าหมายของโจทย์ที่ต้องการแก้ไข โดยต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Project Inception) ในสิ่งที่ต้องการแก้ไข ซึ่งในขณะนั้นเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5จากนั้นจึงได้ดำเนินการทำ Design Thinking Workshop เพื่อให้เข้าใจบริบทที่เกี่ยวกับฝุ่นพิษ PM 2.5 ในรายละเอียด

พร้อมทั้งดำเนินการประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis) ให้เข้าใจลักษณะและข้อจำกัดของข้อมูลที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะดำเนินการวิเคราะห์ (Data Analytics) ตามโจทย์ที่ได้ตั้งต้นไว้ และจัดรูปแบบการแสดงผลให้อยู่ในรูปที่เข้าใจง่าย (Visualization Dashboard) ผ่าน Business Intelligence Tool และนำเสนอในรูปแบบแดชบอร์ดซึ่งมีทั้งส่วนที่จำกัดการเข้าถึงให้เห็นได้เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ท่านที่สนใจสามารถเยี่ยมชมแดชบอร์ดที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการดังกล่าวแล้วได้ที่เว็บไซต์ City Data Platform ตามลิงก์ด้านล่างนี้ https://www.citydata.in.th/phitsanulok/

Share this post