สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

439998250_834502728714520_6331564646824684221_n

BDI ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

รศ. ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ มอบหมายให้ นางวิชุดา วิริยะอุตสาหกุล รองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ กลุ่มงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และบริหาร และ ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม รองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจและส่งเสริมองค์ความรู้ เป็นผู้แทนสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI นำคณะเจ้าหน้าที่ BDI ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี พลตรี อภินันท์ พฤทธิพงศ์พันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นประธานในพิธี ในการนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธี

การจัดพิธีการครั้งนี้จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖ มติที่ ๗๔๖/๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดจัดเดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๑๒ ครั้ง โดยส่วนกลาง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค ณ วัดที่กำหนด ทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ตามความเหมาะสม

Share this post