สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

1

BDI ร่วมคิกออฟเมืองภูเก็ต ตั้งเป้าลดคาร์บอน 30% ภายใน 1 ปี 

รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BDI ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยงยั่งยืน และชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 กรมควบคุมมลพิษ เปิดตัว “โครงการความเป็นกลางทางคาร์บอน เมืองเก่าภูเก็ต”

รศ.ดร. ธีรณี กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันฯ คือการบูรณาการข้อมูลจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์ ซึ่งที่ผ่านมาทาง BDI ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในด้านการสาธารณสุข ท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันฯ โดยเฉพาะเมืองเก่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทาง BDI มุ่งขยายความร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยงยั่งยืน เทศบาลนครภูเก็ต ผู้ประกอบการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริเวณถนนคนเดินในเขตเมืองเก่าให้ได้มากที่สุด และยังสามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ ทาง BDI มีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ โดยนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยวิเคราะห์ปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมรายงานสถานการณ์สภาพแวดล้อม เช่น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลจำนวนคน จำนวนยานพาหนะ ค่าน้ำเสีย การใช้ไฟฟ้า และปริมาณขยะแยกตามประเภท เป็นต้น เพื่อนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ และผู้บริหารเมือง นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านรูปแบบแดชบอร์ด สามารถวัดผล ติดตาม และตรวจสอบ ตลอดจนนำข้อมูลไปพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลสร้างมิติใหม่ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป


ด้านนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้ประกาศต่อหน้าประชาคมโลกในการประชุม COP 26 ว่า จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และบรรลุคาร์บอนสุทธิในปี 2065 นั้น จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ได้เริ่มมีการประสานงานและวางแผนในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุผล โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนนำร่องดำเนินการในพื้นที่ถนนถลางเพื่อศึกษาและประยุกต์รูปแบบก่อนที่จะขยายผลไปในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต ด้วยการศึกษาการปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อันเกิดจาก 4 แหล่งสำคัญ ประกอบด้วย ยานพาหนะ, น้ำเสีย, ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และปริมาณขยะ ซึ่งวัดผลทุก ๆ 3 เดือน พร้อมตั้งเป้าปรับลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 30% ภายใน 1 ปี

Share this post