สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

1

ประชุม Kickoff โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analytics Platform) ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดเชียงราย

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI นำโดย นางวรพิชญา ระเบียบโลก ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงราย เพื่อประชุมหารือและขอความร่วมมือการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analytics Platform) ปีงบประมาณ 2567 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในที่ประชุม และ นางสาวกรัณฐ์วรัตย์ แก้วศรีงาม สถิติจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะเข้าร่วมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยงบูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analysis Platform) กับทางสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) โดยนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ได้ระบุความต้องการในเบื้องต้นให้กับทีมงานของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) มาดำเนินการต่อ

Share this post