สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

0c81b8f0-8436-4919-b154-28273fa62c4f

ประชุมหารือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analytics Platform) ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดนครสวรรค์

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI หน่วยงานในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดย นางวรพิชญา ระเบียบโลก ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล และ นายพีระวิชช์ โตวิริยะเวช ที่ปรึกษาฯ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมกับ นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดนครสวรรค์ และ ทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหารือเกี่ยวการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analytics Platform) ปีงบประมาณ 2567 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

การประชุมครั้งนี้ นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดนครสวรรค์ ได้แสดงความยินดีที่จะเข้าร่วมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยงบูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analysis Platform) กับทางสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) และได้ระบุความต้องการในเบื้องต้นให้กับทีมงานของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) มาดำเนินการต่อ

Share this post