สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

88572

หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ ENTEC  

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) และคณะทำงานด้านเทคโนโลยีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย Prof. Mengxu GAO, Dr. Junyao LI จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Dr. Juncai Ma ผู้อำนวยการ World Data Centre for Microorganisms และ Dr. Linhuan WU, รองผู้อำนวยการ China National Microbiology Data Center โดยมีการหารือด้านการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลจุลินทรีย์ (Microbial Data Collection) และแนวทางการสร้างความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถดำเนินร่วมกันได้ในอนาคต ณ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

Share this post