สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__2695488_0

BDI แชร์ประโยชน์ ERP ช่วยวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

28 มีนาคม 2567, กรุงเทพฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI นำโดย คุณสุธี อุไรวิชัยกุล รองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ กลุ่มงานบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ Open source ERP ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบระบบ Open source ERP สำหรับหน่วยงานรัฐ สู่การเป็นต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรขององค์กร (ERP) ที่พัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์ Open source ที่มีชื่อเรียกว่า NSTDA ERP-Government (NSTDA eGov) เหมาะสำหรับภาครัฐ และหน่วยงานที่มีความต้องการใช้ระบบ ERP ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

รองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ กลุ่มงานบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูล กล่าวว่า จากประสบการณ์ในการนำ NSTA eGov ไป Implement ใช้งานในหน่วยงาน โดยนำมาเป็นระบบต้นแบบเพื่ออ้างอิง Business Process เนื่องจาก BDI เป็นสถาบันฯ ใหม่ที่เพิ่งเริ่มก่อตั้ง และนำมาปรับใช้ให้ตรงตามความต้องการ ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และโปรแกรมบัญชีไทย ที่สำคัญสามารถศึกษาและทดสอบระบบการใช้งานจริง เพื่อนำมาวิเคราะห์พัฒนาระบบเพิ่มเติม ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ สวทช. เชิญผู้แทนหน่วยงานรัฐที่มีประสบการณ์ในการติดตั้ง ประยุกต์ใช้งานระบบ Open source ERP ในหน่วยงาน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งบริษัทเอกชนไทยผู้ให้บริการพัฒนา และImplement ระบบ ERP ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาอธิบายผลิตภัณฑ์ของบริษัท พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ Implement ระบบ ERP เพื่อช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำต้นแบบระบบ NSTDA eGov ไปปรับประยุกต์ใช้วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

Share this post