Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

1

ร่วมผลักดันนโยบายเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ กทม. 

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI นำโดย นางสาวน้ำฝน ประโพธิ์ศรี (รักษาการ) ผู้อำนวยการโครงการ Health Link พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เข้าประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร, สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567  

ทาง BDI ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานสนับสนุนการทำงานของโครงการตรวจสุขภาพ 1 ล้านคน ตามนโยบาย กทม.  โดยใช้ข้อมูลสถิติผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคต่าง ๆ ผ่านหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงภาพรวมผลการตรวจคัดกรองของประชาชนแต่ละช่วงวัย นำเสนอในรูปแบบแดชบอร์ดที่แสดงผลข้อมูลแบบ Real Time แยกเป็นรายเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร และมีการวางแผนเชื่อมโยงข้อมูล บริการผู้ป่วยนอก (OP) บริการผู้ป่วยใน (IP) บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (PP) ของประชาชนที่ให้ความยินยอมที่จะให้หน่วยบริการสามารถทราบข้อมูลผลตรวจสุขภาพ ผ่าน Digital Health Book บนแอปพลิเคชัน หมอ กทม. เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งข้อมูลจะถึงครอบคลุมทั้ง 12 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ยังได้มีการหารือนโยบาย ฺBnagkok Health Zoning เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้าน ภายในพื้นที่การทดลองแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) ระบบสุขภาพ กทม. โซน 3 ประกอบด้วย โรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์, ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย, โรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์, คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น และร้านยาคุณภาพที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2567 โครงการดังกล่าว BDI มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้วางแผนจัดบริการได้ตรงกับความต้องการ เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพประชาชนในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการสาธารณสุข และเบิกจ่ายทำได้ง่ายยิ่งขึ้น

Share this post