Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

496327

BDI เซ็น MOU กับ สสส. มุ่งต่อยอดระบบบริหารโครงการ 

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการออนไลน์ และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนอาวุโส กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี นายสุธี อุไรวิชัยกุล รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ และ ศ. ดร. นพ. นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร SM Tower

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ทาง BDI  จะทำงานร่วมกับสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) ซึ่งเป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษภายในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการพัฒนาระบบริหารโครงการออนไลน์ และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเป็นหลัก 


โดยการพัฒนาระบบริหารโครงการออนไลน์ ทาง BDI จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลโครงการต่างๆ เพื่อให้มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้สามารถนำไปใช้ได้โดยง่าย รวมถึงจะมีการดำเนินการนำร่องพัฒนาต้นแบบการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ มาทดลองออกแบบและประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่มีอยู่ของ ThaiHealth Academy เพื่อแสดงออกมาเป็นภาพ (Data Visualization) หรือ Interactive Dashboard ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ประกอบการดำเนินงานหรือวางแผน รวมถึงเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 

ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ทาง BDI และ ThaiHealth Academy ได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตรและกระบวนการการเรียนรู้สำหรับงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ ซึ่งหลักสูตรแรกที่ได้มีการพัฒนาร่วมกันและกำลังอยู่ในช่วงการรับสมัครบุคลากรที่สนใจ คือ หลักสูตร Well-begin Data Visualization ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายที่มีการเก็บข้อมูลในโครงการที่กำลังดำเนินการ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์มากขึ้น ผ่านการใช้เครื่องมือ Business Intelligence (BI) เพื่อสร้างเป็น Interactive Dashboard ได้ 

Share this post