สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

4

ลงพื้นที่โคราช เก็บข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการ Travel Link สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จัดการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านข้อมูลการท่องเที่ยวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัด ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 60 ท่าน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 35 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา, สำนักงานสถิติจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด, สมาคมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว, สมาคมโรงแรม จังหวัดนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากการศึกษาในครั้งนี้ โครงการ Travel Link จะนำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับมาใช้ในการรวบรวมและบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำ Dashboard ในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา รวมไปถึงการใช้ข้อมูลในการวางแผนและขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเป็น “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Korat Smart City” อีกด้วย

Share this post