Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

BNZ_7310[1]

BDI ตอบรับนโยบาย Thailand Zero Drop Out 

ดร.พีรดล สามะศิริ ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส พร้อมด้วย นายอมร โชคชัยสิริภักดี นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส โครงการ Youth Link ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI เข้าร่วมประชุมหารือการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ให้เข้าสู่ระบบการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ,) เป็นประธาน ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.), กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ),กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม), กระทรวงสาธารณสุข (สธ,), กองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

การร่วมประชุมหารือครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อหาแนวทางบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้เข้าสู่ระบบการศึกษา ตอบรับนโยบาย Thailand Zero Drop-out จากนายกรัฐมนตรี ในการนี้ BDI ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้เข้าร่วมวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้การใช้งานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการข้อมูลร่วมระหว่างทะเบียนราษฎร์และข้อมูลทะเบียนนักเรียนในระบบการศึกษาภายใต้ฐานข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินงานระหว่าง 2 เดือนที่ผ่านมาทำให้สามารถระบุตัวตนเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้สำเร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางแผนส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีเข้าช่วยให้เด็กกลุ่มดังกล่าว  

นอกจากนี้เพื่อต่อยอดให้การดำเนินงานสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมยังร่วมวางแผนเพื่อจัดทำข้อตกลงความ(ร่วมมือ) MOU ร่วม ระหว่าง มท, ศธ, สธ พม. ดศ. กสศ. เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและเข้าแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนตกหล่นจากระบบการศึกษาในอนาคตต่อไป

Share this post