สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

เพิ่มประสิทธิภาพของ Machine Learning Model ด้วย Hyperparameter Optimization

Dec 7, 2021

สำหรับผู้ที่เคยสร้างโมเดลการรู้ของเครื่อง (Machine Learning Model) จะทราบดีว่า การที่โมเดลของเราจะทำงานได้มีประสิทธิภาพในระดับที่ต้องการกับข้อมูลจริงใน Production ตั้งแต่ครั้งแรกนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ในการที่เราจะทำโมเดลเพื่อตอบปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางธุรกิจหรือปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เราจะต้องผ่านกระบวนการซ้ำ ๆ เหมือนการที่เราลองต่อจิ๊กซอว์หลาย ๆ ชิ้นเข้าด้วยกันจนกระทั่งเราได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ ตั้งแต่ การเก็บข้อมูล, EDA, การเตรียมข้อมูล, Feature Engineering จนไปถึงการสร้างโมเดล การทดลองสอนโมเดล (Train Model) และการทดสอบโมเดลด้วยข้อมูลและอัลกอริทึมที่ต่างกัน หรือแม้กระทั่งหาข้อมูลเพิ่มเพื่อนำมาสอนโมเดล ในการทดลองปรับค่าเหล่านี้ยังรวมถึง Hyperparameters หรือที่เรียกกันว่า Hyperparameter Tuning

Hyperparameters เปรียบเสมือนปุ่มหรือแถบต่าง ๆ บนเครื่อง Mixer ที่สามารถหมุนและปรับขึ้นลงเพื่อตั้งค่าที่ Sound Engineer ใช้ในการปรับแต่งเสียง โดยที่เราในฐานะ Data Scientist มีสิ่งที่เรียกว่า Hyperparameters ที่ใช้เพื่อปรับค่าต่าง ๆ ก่อนที่จะสร้างโมเดล

เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของ Machine Learning Algorithm สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบอย่างยิ่งสำหรับการ Train Model เพราะเกี่ยวกับเวลาในการสอนโมเดล ข้อกำหนดเกี่ยวกับสเปคของเครื่องที่ต้องใช้ในการสร้างโมเดล นอกจากนี้ยังส่งผลโดยตรงกับ ค่า Convergence และ Accuracy ของโมเดล

หลังจากที่ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของ Hyperparameters แล้ว เราลองมาดูกันครับว่าเราสามารถทำอะไรค่าพารามิเตอร์ตัวนี้ได้บ้าง ก่อนอื่นเราควรแยกความแตกต่างก่อนว่า การสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องประกอบไปด้วยพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน 2 ชนิด ได้แก่

 1. Model Parameters คือ พารามิเตอร์ที่ได้มาระหว่างขั้นตอนการเรียนรู้ข้อมูลของโมเดล (Model Training) เช่น ค่า Weights ที่ใช้ใน Neural Network หรือค่า Coefficients ที่ได้จากการทำ Linear Regression เป็นต้น
 2. Hyperparameters คือ พารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้ก่อนที่โมเดลจะทำการเรียนรู้ เช่น ค่า Learning Rate ที่ใช้ในการควบคุมว่าใน 1 Step ของการเรียนรู้จะปรับค่า Weights ของ Neural Network อย่างไร หรือค่า n_estimators ซึ่งกำหนดจำนวนต้นไม้สำหรับการสร้างโมเดล Random Forest เป็นต้น
ตัวอย่าง Model Parameters และ Hyperparameter แหล่งที่มาจาก Towards Data Science

Model Parameters กำหนดว่าจะใช้ข้อมูลในการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการโดยจะได้มาระหว่างการเรียนรู้ของโมเดล แต่ Hyperparameters จะกำหนดโครงสร้างของโมเดลตั้งแต่ต้น

ดังนั้นการทำ Hyperparameter Tuning ในบางครั้งอาจจะถูกเรียกว่า Hyperparameter Optimization นับได้ว่าเป็น Optimization Problem รูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเราต้องการหาว่า Set ของ Hyperparameters ที่เหมาะสมสำหรับโมเดลประเภทนั้น ๆ ที่จะส่งผลให้โมเดลมีความแม่นยำ (Accuracy) ที่สูง หรือต้องการลดค่า Loss ให้มีค่าต่ำที่สุด

การทำ Hyperparameter สำหรับ Artificial Neural Networks (ANNs) แหล่งที่มาจาก Dawid Kopczyk

ในปัจจุบันมีเทคนิคมากมายที่ได้ถูกคิดค้นมาเพื่อใช้สำหรับ Hyperparameter Tuning เราอาจจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

 1. Traditional Hyperparameter Tuning คือ วิธีการดั้งเดิมในการปรับค่าชุด Hyperparameters โดยจะเป็นการปรับค่าด้วยการเทียบผลของโมเดลทุก Combination ของ Hyperparameters หรือปรับค่าด้วยตนเองไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเจอชุดของ Hyperparmeter ที่ส่งผลให้โมเดลบรรลุผลตามที่คาดหมายไว้
 2. Automated Hyperparameter Tuning คือ การปรับค่าชุด Hyperparameters ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติด้วยอัลกอริทีมชนิดต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่องานประเภทนี้

ในบทความนี้เพื่อแสดงให้ถึงผลของการทำ Hyperparameter Optimization ในแบบต่าง ๆ ของเทคนิคประเภท Traditional Hyperparameter Tuning เราจะใช้ข้อมูล Titanic จาก Kaggle เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและเวลาในการคำนวณ (Computational Time) ของโมเดล Random Forest Classification เพื่อทำนายว่าผู้โดยสารในเหตุการณ์เรือไททานิคล่มจะรอดชีวิตหรือไม่รอดชีวิต (Binary Classification)

สำหรับ Automated Hyperparameter Tuning สามารถติดตามได้ในบทความถัดไป

Random Forest Classification คือ หนึ่งในโมเดลการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning Model) โมเดลนี้สร้างจาก Decision Tree หลาย ๆ โมเดล (ต้นไม้) ตั้งแต่ 10 ต้นจนถึงมากกว่า 1000 ต้น มารวมกัน โดยข้อมูลที่จะแบ่งออกเป็นหลาย ๆ ชุดไม่ซ้ำกันเพื่อนำไปสร้างโมเดลเพื่อทำนายคลาส (Prediction) หลังจากที่ Decision Tree ทุกโมเดลทำนายคลาสแล้ว คลาสไหนที่ที่มีคะแนนโหวตมากที่สุดจะกลายเป็นการทำนายโดยรวมของโมเดล Random Forest

หลักการสร้างโมเดล Random Forest แหล่งที่มาจาก Javapoint

ก่อนอื่นเราจะทำการโหลดข้อมูลและแบ่งข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างโมเดลและทดสอบโมเดล

 X=train.drop(['Survived'],axis=1)
 y=train['Survived']
 X_train,X_test,y_train,y_test=train_test_split(X,y,test_size=0.2, random_state=101)

หลังจากนั้นเราจะทำการสร้างโมเดล Random Forest โดยใช้ค่าพารามิเตอร์ตั้งต้น

Baseline model with default parameters:

 %%time
 from sklearn.metrics import classification_report,confusion_matrix
 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
 from sklearn.metrics import accuracy_score
  
 model = RandomForestClassifier(random_state= 101).fit(X_train,y_train)
 predictionforest = model.predict(X_test)
 print(confusion_matrix(y_test,predictionforest))
 print(classification_report(y_test,predictionforest))
 acc1 = accuracy_score(y_test,predictionforest) 

Confusion Matrix

 [[91  8]
  [31 49]]
               precision    recall  f1-score   support
  
            0       0.75      0.92      0.82        99
            1       0.86      0.61      0.72        80
  
     accuracy                           0.78       179
    macro avg       0.80      0.77      0.77       179
 weighted avg       0.80      0.78      0.78       179
  
 CPU times: user 238 ms, sys: 13.9 ms, total: 252 ms
 Wall time: 262 ms 

ค่าความแม่นยำของโมเดลที่ทำการใช้พารามิเตอร์เริ่มต้น (default scikit-learn parameters) อยู่ที่ 78.21% โดยคำนวณจากสมการต่อไปนี้

Traditional Hyperparameter Tuning

วิธีการค้นหา Hyperparameter ประเภทนี้มี 3 วิธี ได้แก่  

 • Manual Search
 • Grid Search
 • Random Search

Manual Search

 สำหรับวิธีนี้ เราจะเลือกค่า Hyperparameter ของโมเดลจากประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนบุคคล โดยจะทำการสร้างโมเดลขึ้นมาจากค่าที่เลือกและวัดความแม่นยำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ค่าความแม่นยำที่พึงพอใจ

พารามิเตอร์หลักที่ใช้สำหรับ Random Forest Classification ได้แก่

 • Criterion (ค่าตั้งต้น = gini) คือ ฟังก์ชันที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของการแยกโหนดของ Decision Tree สามารถเลือกได้ระหว่าง gini (Gini Impurity) หรือ Entropy (Information Gain)
 • max_depth (ค่าตั้งต้น = None) คือ ค่าความลึกของต้นไม้ (Decision Tree) แต่ละต้นใน Random Forest ยิ่งต้นไม้มีความลึกมากจะสามารถแยกข้อมูลได้ละเอียดมากขึ้น
 • max_features (ค่าตั้งต้น = auto) คือ ค่าที่กำหนดจำนวนของฟีเจอร์ที่ Decision Tree แต่ละต้นจะสามารถใช้ในการสร้างโมเดล
 • min_samples_leaf  (ค่าตั้งต้น = 1) คือ จำนวนข้อมูลขั้นต่ำใน Leaf Node ของแต่ละ Decision Tree ถ้าจำนวนข้อมูลต่ำกว่าค่านี้จะหยุดการแยกโหนด
 • min_samples_split (ค่าตั้งต้น = 2) คือ จำนวนขั้นต่ำที่จำเป็นในโหนดเพื่อทำให้เกิดการแยกโหนด
 • n_estimators (ค่าตั้งต้น = 100) คือ จำนวน Decision Tree ที่จะใช้ใน Random Forest โดยปกติแล้วยิ่งจำนวนสูงยิ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของโมเดลดียิ่งขึ้น แต่จะทำให้เวลาที่ใช้ในการสร้างโมเดลนานขึ้นเช่นกัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของ Random Forest Classification สามารถศึกษาเพิ่มได้ที่ Scikit-learning

เราจะลองทำ Manual Search ด้วยการเปลี่ยนค่า n_estimators ของโมเดลดังโค้ดข้างล่าง

 %%time
 model = RandomForestClassifier(n_estimators=10, random_state= 101).fit(X_train,y_train)
 predictionforest = model.predict(X_test)
 print(confusion_matrix(y_test,predictionforest))
 print(classification_report(y_test,predictionforest))
 acc2 = accuracy_score(y_test,predictionforest) 

Confusion Matrix

 [[91  8]
  [33 47]]
               precision    recall  f1-score   suppor
  
            0       0.73      0.92      0.82        99
            1       0.85      0.59      0.70        80
  
     accuracy                           0.77       179
    macro avg       0.79      0.75      0.76       179
 weighted avg       0.79      0.77      0.76       179
  
 CPU times: user 39.7 ms, sys: 729 µs, total: 40.5 ms
 Wall time: 43.1 ms 

หลังจากที่เราลองใช้ Manual Search หรือการทดลองปรับค่าเองไปเรื่อย ๆ น่าเสียดายที่ค่าความแม่นยำของโมเดลลดลงเล็กน้อย คือ 77.09%

Grid Search

Grid Search หรือการค้นหาแบบกริด เป็นเทคนิคที่ใช้ในการหาค่า Hyperparameter ที่เข้าใจง่ายและตรงไปตรงมา ด้วยการลองใช้พารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทุกชุด และประเมินประสิทธิภาพหรือความแม่นยำของโมเดลแต่ละชุด จะเป็นการลองสร้างโมเดลจากค่าของ Hyperparameter ทุกชุด รูปแบบของการทำงานจะคล้ายกริด โดยค่าทั้งหมดจะอยู่ในรูปของเมทริกซ์ (Matrix) พารามิเตอร์แต่ละชุดจะถูกนำมาพิจารณาและสังเกตความถูกต้อง เมื่อชุดของ Hyperparameter ทั้งหมดได้รับการประเมินแล้ว โมเดลที่มีชุดพารามิเตอร์ที่ให้ความแม่นยำสูงสุดจะถือว่าดีที่สุด สำหรับตัวอย่างการเขียนโค้ดของ Grid Search เราจะเพิ่มการทำ Cross-Validation สำหรับการสร้างโมเดลเข้าไปด้วย

ภาพจำลองการทำงานของ Grid Search แหล่งที่มาจาก Medium

โดยทั่วไปแล้วขั้นตอนในการสร้าง Machine Learning เราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลสำหรับสร้างโมเดล (Training Data) และข้อมูลสำหรับทดสอบโมเดล (Test Data) เพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลกับชุดข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อน สำหรับการทำ Cross-Validation นั้นเราเป็นการแบ่งข้อมูลของ Training Data ออกเป็น N ส่วนเพื่อป้องกันการเกิด Overfit ของโมเดล ซึ่ง 1 ในวิธีที่ใช้กันมากที่สุดคือ K-Fold Validation

K-Fold Validation จะแบ่งข้อมูล Training Data ออกเป็น N ส่วน จากนั้นจะสร้างโมเดลด้วย N-1 ส่วน และทดสอบโมเดลกับส่วนที่เหลือ ในการวนซ้ำแต่ละครั้งเราจะเปลี่ยนส่วนของที่ใช้ในการทดสอบโมเดล เมื่อเราสร้างโมเดลครบ N ครั้ง อัลกอริทึมจะทำการหาค่าเฉลี่ยของผลของการสร้างโมเดล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุด การใช้ Cross-Validation สำคัญมากต่อการทำ Hyperparameter Optimization เนื่องจากเราสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ Hyperparameter บางตัวซึ่งทำงานได้ดีกับ Training Data แต่ไม่ส่งผลดีต่อ Test Data

ตัวอย่าง K-fold Validation แหล่งที่มาจาก SQL Release

หลักจากที่เราได้รู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ Grid Search แล้วเราจะเริ่มเขียนโค้ดกัน ก่อนอื่นเราต้องสร้างกริดของ Hyperparameter เพื่อทำหน้าที่เป็น Search Space ซึ่งขนาดของ Search Space จะเท่ากับผลคูณของทุกพารามิเตอร์ทั้งหมด โดยตัวอย่างที่แสดงด้านล่างจะมีขนาด 2*10*4*5*3*5 = 6,000 Combinations

 parameters ={
      'max_depth': [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100],
      'criterion' : ['gini', 'entropy'],
      'max_features': [0.3,0.5,0.7,0.9],
      'min_samples_leaf': [3,5,7,10,15],
      'min_samples_split': [2,5,10],
      'n_estimators': [50,100,200,400,600]} 

ในการเขียนโค้ดเพื่อทำ Grid Search เราสามารถใช้ Library ของ Scikit-learn ที่เรียกว่า GridSearchSV() ซึ่งในที่นี้เราจะทำการแบ่ง Training Set ออกเป็น 4 Folds (cv = 4)

 %%time
 from sklearn.model_selection import GridSearchCV
 clf = RandomForestClassifier()
 model = GridSearchCV(clf, parameters, cv=4, scoring='accuracy',n_jobs=-1)
 model.fit(X_train, y_train)
 predictionforest = model.best_estimator_.predict(X_test)
 print(confusion_matrix(y_test,predictionforest))
 print(classification_report(y_test,predictionforest))
 acc3 = accuracy_score(y_test,predictionforest) 

Confusion Matrix

สังเกตวิธีการเขียน โคล่อน (:) และ ไม้ยมก (ๆ) ตามหลักราชบัณฑิตยสถาน จะเขียนโดยมี space เว้นวรรค

 [[94  5]
  [24 56]]
               precision    recall  f1-score   support
  
            0       0.80      0.95      0.87        99
            1       0.92      0.70      0.79        80
  
     accuracy                           0.84       179
    macro avg       0.86      0.82      0.83       179
 weighted avg       0.85      0.84      0.83       179
 CPU times: user 3min 10s, sys: 12 s, total: 3min 22s
 Wall time: 2h 56min 28s 

ค่าความแม่นยำหลังจากใช้ Grid Search สำหรับข้อมูลชุดนี้มีค่าสูงมาก คือ 83.84% ซึ่งวิธีนี้สามารถสร้างได้ง่าย ทำงานแบบ Parallel ได้ และมีประสิทธิภาพสูง โดยมีข้อแม้ว่าเราต้องกำหนด Search Space ที่เหมาะสม เพราะวิธีนี้จะทำการสร้างโมเดลโดยใช้ Hyperparameter ทุกชุดเพื่อหา ชุดของ Hyperparameter ที่ดีที่สุด แต่ข้อเสียที่เห็นได้ชัด คือ เวลาที่ใช้ในการสร้างโมเดลที่นาน เห็นได้จากเวลาที่ใช้ในการสร้างโมเดลถึง 2 ชั่วโมง 56 นาที และไม่เหมาะกับโมเดลที่เรากำหนด Search Space ที่กว้างมาก นอกจากนี้ประสิทธิภาพของโมเดลยังขึ้นอยู่กับ Search Space ที่เรากำหนดขั้นต้นเท่านั้น

Random Search

วิธีการทำงานของ Random Search คล้ายคลึงกับการทำ Grid Search แต่แทนที่จะลองใช้พารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกริดทุกชุด RandomSearch จะทำการสุ่มเลือกค่าพารามิเตอร์จากกริดที่สร้างขึ้น ดังนั้นการทำ Random Search จะไม่รับประกันว่าเราจะได้โมเดลที่มีประสิทธิภาพที่สุดเหมือนกับ Grid Search แต่วิธีมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานจริงเนื่องจากใช้เวลาในการสร้างโมเดลที่น้อยมาก

ในการเขียนโค้ดเพื่อทำ Random Search เราจะใช้ Library จาก Scikit-learn ที่เรียกว่า RandomizedSearchCV() โดยเราจะแบ่ง Training Set ของเป็น 4 Folds (cv = 4) และจะให้โมเดลทำการสุ่มค่า Hyperparameter ออกมา 80 ชุด (n_iter = 80) เพื่อหาชุดของค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด

 %%time
 from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV
  
 clf = RandomForestClassifier()
 model = RandomizedSearchCV(estimator = clf, param_distributions = parameters, n_iter = 80, cv = 4, verbose= 1, random_state= 101, n_jobs = -1)
 model.fit(X_train,y_train)
 predictionforest = model.best_estimator_.predict(X_test)
 print(confusion_matrix(y_test,predictionforest))
 print(classification_report(y_test,predictionforest))
 acc4 = accuracy_score(y_test,predictionforest) 

Confusion Matrix

 [[93  6]
  [29 51]]
               precision    recall  f1-score   support
  
            0       0.76      0.94      0.84        99
            1       0.89      0.64      0.74        80
  
     accuracy                           0.80       179
    macro avg       0.83      0.79      0.79       179
 weighted avg       0.82      0.80      0.80       179
 CPU times: user 2.99 s, sys: 196 ms, total: 3.19 s
 Wall time: 2min 38s 

สำหรับผลของโมเดลที่ใช Random Search จะเห็นได้ว่าค่าความแม่นยำพัฒนาจาก Baseline ที่ 78.21% เป็น 80.45% โดยมีความแม่นยำเพิ่มขึ้น 2.24% แต่ใช้เวลาในการสร้างโมเดลเพียง 2 นาที 38 วินาที

การวิเคราะห์ผลของ Hyperparameter Tuning

MethodAccuracyComputational Time (sec)Improvement
Baseline Model78.21%191
Manual Search77.09%43.21-1.43%
Grid Search84.83%10,5888.46%
Random Search80.45%1582.86%

ตารางเปรียบเทียบ Accuracy, Computational Time ของ Manual Search, Grid Search, Random Search กับ Baseline model ด้วยพารามิเตอร์เริ่มต้น

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าค่าความแม่นยำจากการทดลองใช้ Manual Search นั้นต่ำกว่า Baseline ที่เราตั้งไว้ตอนต้น เนื่องจากวิธีการนี้จะเป็นการปรับค่าโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ทดลอง ซึ่งอาจจะต้องทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ความแม่นยำที่ต้องการ ในส่วนของ Grid Search นั้นมีข้อดีคือ ความแม่นยำของโมเดลสูงถึง 83.84% สูงที่สุดในการทดลองทั้งหมด ซึ่งมีค่าสูงกว่า Baseline Model ถึง 5.63% แต่ในแง่ของเวลาในการสร้างโมเดลนั้นใช้เวลานานถึง 10,588 วินาที (2 ชั่วโมง 56 นาที 28 วินาที) เทียบกับ Random Search ที่มีค่าความแม่นยำเพียง 80.45% แต่ข้อได้เปรียบของ Random Search คือ เวลาในการสร้างโมเดลที่ใช้เพียง 158 วินาที (2 นาที 38 วินาที) ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่า Grid Search ถึง 67 เท่า สำหรับปัญหาง่าย ๆ ส่วนใหญ่นั้น Random Search จะเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับ Hyperparameter Tuning นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับ Search Space ที่เราสร้างเป็นกริด และชุดข้อมูลที่ใช้ ดังนั้นในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เทคนิค Hyperparameter Tuning ที่แตกต่างกันไปอาจจะทำให้ได้ผลดีกว่า

บทสรุป

ท้ายที่สุดแล้วการทำ Machine Learning คือการหาสมดุลระหว่างเวลาในการคำนวณของโมเดลและประสิทธิภาพของโมเดล การที่โมเดลมีประสิทธิภาพที่ดีมากแต่ใช้เวลาคำนวณนานเกินไป จนผลของโมเดลอาจจะไม่ตอบโจทย์ที่ต้องการใช้ได้ทันท่วงที หรือการที่โมเดลสามารถคำนวณผลด้วยเวลาเพียง 5 นาที แต่ประสิทธิภาพของโมเดลต่ำไปก็ไม่สามารถใช้งานจริงได้เช่นกัน  ซึ่งในบทความนี้เราได้แสดงให้เห็นถึงเทคนิค Random Search ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถหาจุดสมดุลของโมเดลที่มีความแม่นยำในระดับที่ดี แต่ไม่ใช้เวลาในการคำนวณมากจนเกินไป จากตัวอย่างชุดข้อมูล Titanic ที่ได้นำเสนอไปข้างต้น ส่วนในการทำงานจริง การทดลองใช้ Hyperparameter Tuning วิธีต่าง ๆ ในระหว่างการพัฒนาโมเดลจะสามารถช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดลได้ดียิ่งขึ้น

ผมได้แนบโค้ดไว้สำหรับให้ทุกท่านได้ทดลองใน Github

เนื้อหาโดย ทินกร ม้าลายทอง
ตรวจทานและปรับปรุงโดย ปพจน์ ธรรมเจริญพร

Tinnakorn Marlaithong

Data Scientist Government Big Data Institute (GBDi)

Papoj Thamjaroenporn

Former-Editor-in-Chief at BigData.go.th and Senior Data Scientist at GBDi