สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

MicrosoftTeams-image

ดีป้า เผย ดัน BDI สำเร็จ หลังราชกิจจานุเบกษา ประกาศจัดตั้ง ‘สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่’ มุ่งขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3 มิถุนายน 2566, กรุงเทพมหานคร – ราชกิจจานุเบกษา ประกาศจัดตั้ง สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) แห่งแรกของประเทศไทย มุ่งขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เกิดการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนสำหรับการแก้ไขปัญหา การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการให้บริการการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

โดย สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า สขญ. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Big Data Institute (Public Organization) หรือ BDI ถือเป็นสถาบันด้านข้อมูลขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย มีบทบาทและหน้าที่สำคัญ ดังนี้ 

  1. จัดทำยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
  2. ส่งเสริม ประสาน และให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการ หรือการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  3. ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งให้บริการคำปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
  4. ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการสร้างนวัตกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจด้านการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ 
  6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรของประเทศด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ 
  7. ดำเนินการอื่นเพื่อพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เพื่อบูรณาการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ สถาบันอาจเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันหรือร่วมดำเนินการกับสถาบัน 

 

“ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ดีป้า มุ่งขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญระดับชาติโดยการดำเนินงานของ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) หน่วยงานในสังกัด ด้วยการทำงานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยบูรณาการการทำงานไปแล้ว กว่า 100 โครงการกับ 67 หน่วยงาน พร้อมกันนี้ยังมีการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาข้ามโรงพยาบาล (Health Link) ระบบรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (Travel Link) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเด็กปฐมวัย (Youth Link) และระบบเชื่อโยงข้อมูลเพื่อการบริหารสถาณการณ์การระบาดของโควิด-19 (Colink) เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนไทย ซึ่งการยกระดับสู่ BDI ในครั้งนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเป็นรูปธรรม” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว 

 

#BDi

Share this post