สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

mou_sam_1

GBDi จับมือ SAM ลงนาม MOU สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

16 กันยายน 2563, ห้องจอมพล สำนักงานใหญ่ SAM อาคารซันทาวเวอร์ส เอ – รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สวข.) หรือ GBDi และ นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำในการกำกับดูแลข้อมูลและจัดเตรียมโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการสนองนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน

ที่มา บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

Share this post