Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled design (10)

ยกระดับส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

ฝ่ายพัฒนากำลังคน สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเรียนรู้จากการทำงานจริง (On the Job Training) เร่งสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2566 รวม 8 วัน และเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 รวม 6 วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุม สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) และ นำเสนอผลงานต่อผู้บริหารสช. ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) การเขียนโปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม   

Share this post