สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสส_-0992

BDI ร่วมปลุกไฟ พัฒนานวัตกรนักสร้างสุของค์กร

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI นำโดย นางวรพิชญา ระเบียบโลก ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล และทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ร่วมเป็นวิทยากรอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ ใน หลักสูตรพัฒนานวัตกรนักสร้างสุของค์กร ภายในงาน เปิดตัว “โครงการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย วิทยากร และการสร้างนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างสุของค์กรอย่างเป็นระบบ” ซึ่งนำโดย นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ และ คุณ พงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก8) สสส. โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 60 องค์กรทั่วประเทศ ที่โรงแรมโซแบงคอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2567

ในงานนี้ BDI นำทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 15 ทีม โดยได้ร่วมกันทำ Data Design Thinking Workshop เพื่อวิเคราะห์โจทย์และความต้องการด้านข้อมูลของแต่ละกลุ่มสำหรับนำมาใช้ประกอบการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างสุขในองค์กร นอกจากนั้นได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของหลักการ Data Visualization รวมถึง Workshop การนำข้อมูลที่มีมาทำการประมวลผล วิเคราะห์ และนำเสนอในรูปแบบ Interactive Dashboard ด้วยเครื่องมือ Power BI ให้สามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

Share this post