สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

1

depa ร่วม GBDi เสริมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Big Data การเกษตร ณ จังหวัดสมุทรสาคร

14 กันยายน 2563, ศาลากลางจังหวัดสุมทรสาคร – ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า พร้อมด้วย ดร.ภาคภูมิ สารพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ GBDi เสริมศักยภาพเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้แก่บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้มีความเข้าใจในการวางแผน การบริหารจัดการ ตลอดจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านสินค้าเกษตร ของจังหวัดสมุทรสาคร

นอกจากนี้ ดีป้า ได้กล่าวเพิ่มเติมด้านภารกิจและบทบาทของสำนักงาน ร่วมถึงหารือแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ภาคการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และชุมชนในพื้นที่ต่อไป

Share this post