Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

348224172_271541545264572_43040860220763252_n

GBDi จัด Tech Meetup รับฟังการบรรยายพิเศษจากสองผู้เชี่ยวชาญบินตรงจากสิงคโปร์ จุดประกายการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Big Data และ AI ในหมู่ผู้สนใจด้วยประสบการณ์จริง

16 พฤษภาคม 2566, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) – สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) นำโดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดงานสัมมนา Tech Meetup ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “The AI-powered Innovation” โดยมีวิทยากรสองท่านจากประเทศสิงคโปร์เดินทางมาบรรยาย ตั้งแต่เวลา 13:30-16:00 น. ในการนี้มีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตัวแทนจากหลายหน่วยงานร่วมเข้าฟัง อาทิ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, กรมอุตุนิยมวิทยา, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

การบรรยายแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรก ดร.ไซมอน ซี Senior Director and Chief Solution Architect จาก Nvidia AI Technology Center บรรยายในหัวข้อ “Industry Metaverse – Visualization, AI and High Performance Simulation” ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสร้าง Digital Twins ด้วย AI ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ หรือการสร้าง Environment จำลอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานในยุคปัจจุบัน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจแบบใด

การบรรยายส่วนที่สอง โดย คุณเซงเมง คู Senior Deputy Director จาก AI Singapore บรรยายในหัวข้อ “Effective Innovation Intermediary Model for AI Adoption” ในการนี้ คุณเซงเมงได้นำประสบการณ์การทำงานของ AI Singapore ตลอดห้าปีที่ผ่านมา นำมาถอดบทเรียนผ่านมุมมองของประเทศสิงคโปร์ ฉายภาพให้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อที่จะให้การวางแผนแม่บทด้าน AI ในระดับประเทศสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง ไปจนถึงปัจจัยสำคัญ และ Check-list ต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องคำนึงถึง

ด้วยวิสัยทัศน์ของ GBDi ที่เป็นสถาบันแห่งการส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีหนึ่งในพันธกิจที่ว่าด้วยการสร้างเครือข่ายระดับสากล และสร้างความตระหนักรู้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัด Tech Meetup ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ในแวดวง Big Data และผู้ที่สนใจ โดย GBDi จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัด Tech Meetup ในครั้งต่อๆ ไป

 

#GBDi #AI #BigData #TechMeetUp #EnablingDataDrivenNation #depaThailand #สวข

 

Share this post