สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

mou-nha_1

GBDi ร่วมมือการเคหะแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรข้อมูล

11 มีนาคม 2563, กรุงเทพมหานคร – การเคหะแห่งชาติ จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) สถาบันภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) โดยมี ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล และ รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ GBDi ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ของ กคช. ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลอันประโยชน์ ในการนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันสำรวจข้อมูลและจัดทำโมเดลเพื่อวิเคราะห์เชิงพยากรณ์สำหรับให้บริการประชาชน และนำสารสนเทศที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และเสนอข้อมูลมาใช้ประกอบการดำเนินงานของ กคช. อันก่อให้เกิดการตัดสินใจจากข้อมูล (Data-driven decision) สำหรับใช้ตอบโจทย์พันธกิจการเคหะแห่งชาติในการทำให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งร่วมพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เพื่อให้ กคช. สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างยั่งยืน

Share this post