สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

MOU_GSB

GBDi ร่วม ออมสิน ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลขนาดใหญ่

18 มีนาคม 2563, ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ – สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และ ธนาคารออมสิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Big Data เพื่อช่วยนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนองค์กร ยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในอนาคต

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) สังกัดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นายสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Big Data ระหว่าง สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และ ธนาคารออมสิน โดยมี นางสาว จรัญญา บุรพรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และ นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงายวิจัยและบริหารข้อมูลลูกค้า กลุ่มยุทธศาสตร์ ร่วมเป็นพยาน

รศ.ดร.ธีรณี เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลความรู้ด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในมิติต่าง ๆ โดยสถาบันฯ จะให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการศึกษาหรือฝึกอบรมในด้าน Data Science, Data Analytic และ Business Intelligence แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ On the Job Training, Coaching หรือ Classroom Training รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดโครงสร้างองค์กร และการกำหนดตำแหน่งงานของบุคลากร ความรู้และทักษะ รองรับการบริหารจัดการ การใช้งาน การวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จาก Big Data

ด้าน นายสัญฐาน กล่าวว่า สถาบันฯ จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ และจัดทำ Business Model ที่มีประโยชน์ และเหมาะสมกับธนาคาร เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Bank) ในอนาคตต่อไป

Share this post