สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

LangChain: ตัวช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทางภาษา

Feb 7, 2024

         นับตั้งแต่บริษัท OpenAI ได้ทำการเปิดตัว ChatGPT ให้บุคคลทั่วไปได้ใช้งาน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมา และตามมาด้วยเครื่องมืออื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกันจากบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยี อาทิ Google Bard, Microsoft Bing รวมถึง Git Copilot ซึ่งเครื่องมืออัจฉริยะที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ล้วนเข้ามามีบทบาทในการอำนวยความสะดวกในทำงานด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ให้เป็นเรื่องง่ายดายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวของผู้คนเป็นวงกว้าง ต่อการมาถึงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) ทางด้านภาษาที่สามารถจับต้องได้จริงเหล่านี้ โดยบริษัทน้อยใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรมล้วนแล้วแต่ต้องการนำความฉลาดของ AI ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ของตนเอง

         สิ่งที่อยู่เบื้องหลังเครื่องมืออัจฉริยะดังกล่าวมาข้างต้นนั้น เรียกว่า แบบจำลองทางภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model; LLM) ซึ่งเป็นขั้นกว่าของแบบจำลองทางภาษา (Language Model) ดั้งเดิม โดยเป็นแบบจำลองทางสถิติจากคลังข้อมูลของคำในภาษาที่สนใจ จะแสดงถึงความน่าจะเป็นในการเกิดของคำลำดับต่อ ๆ ไป ซึ่งมักพบได้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing; NLP) โดยสิ่งที่ทำให้ LLM มีความพิเศษขึ้นมานั้นคือ ปริมาณที่มหาศาลของข้อมูลที่แบบจำลองใช้ในการเรียนรู้ รวมถึงจำนวนพารามิเตอร์ที่ใช้ในแบบจำลองนั้น ๆ ที่มีจำนวนมากกว่าหลายพันล้านตัว ซึ่งตัวอย่างของ LLM ที่น่าสนใจ ได้แก่ GPT-3, GPT-3.5 และ GPT-4 ของบริษัท OpenAI ที่เป็นขุมพลังเบื้องหลัง ChatGPT นอกจากนี้ยังมี PaLM 2 และ Llama 2 ซึ่งเป็นแบบจำลองเวอร์ชันล่าสุดของ บริษัท Google และบริษัท Meta ตามลำดับ อีกทั้ง ยังรวมไปถึงแบบจำลองอื่น ๆ ที่มีการนำเสนออยู่บนเว็บไซต์ Hugging Face อีกด้วย

รูปที่ 1 การทำงานของ Large Language Model

การทำงานของ LLM ในมุมมองของผู้ใช้งานนั้น ค่อนข้างเข้าใจง่าย มีความตรงไปตรงมา นั่นคือ เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อความ (Input Text) เข้าไปแล้ว แบบจำลองจะทำการประมวลผล และสร้างข้อความตอบกลับ (Output Text) ส่งคืนให้ผู้ใช้ ซึ่งมีความหมายที่สอดคล้องกับข้อความที่ผู้ใช้ใส่เข้าไป ด้วยหลักการนี้ ส่งผลให้เกิดการต่อยอดนำแบบจำลองไปประยุกต์ใช้ในงานที่หลากหลาย อาทิ การทำ Chatbot อย่าง ChatGPT หรือ Google Bard ทั้งนี้ เพื่อให้แบบจำลองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการเลือกใช้ ข้อความ/คำสั่ง/ตัวอย่าง (ซึ่งในที่นี้เรียกว่า Prompt) ให้เหมาะสมเฉพาะงานนั้น ๆ รวมถึงต้องมีความชัดเจน สำหรับเป็น Input Text เพื่อให้แบบจำลองตอบข้อมูลกลับมาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ดังนั้น จึงก่อให้เกิดอีกสายงานหนึ่งขึ้นมาสำหรับการออกแบบและพัฒนา Prompt โดยเฉพาะ ซึ่งมีชื่อเรียกว่าการทำ Prompt Engineering

อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจริงผู้ใช้ไม่ได้ต้องการแค่เพียงนำ LLM ไปใช้ในการสร้างข้อความต่อจาก Prompt ที่กำหนดให้เท่านั้น หากยังต้องการใช้งานร่วมกับชุดข้อมูลของตนเองโดยเฉพาะ อาทิ การให้แบบจำลองตอบคำถามโดยอ้างอิงจากกลุ่มของบทความที่มีอยู่ หรือการสร้าง Chatbot โดยอ้างอิงจากข้อมูลความสัมพันธ์ของลูกค้าในระบบ Customer Relationship Management (CRM) ของบริษัท รวมถึงการสรุปความจากหนังสือที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีความต้องการนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ต่อในงานอื่น ๆ เช่น การนำไปวิเคราะห์ต่อด้วย Machine Learning Algorithm รวมถึงการส่งอีเมล์หรือการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยอัตโนมัติ อีกทั้งการเรียกใช้งาน API จากบริการภายนอกต่าง ๆ ดังนั้น การที่จะสร้างแอปพลิเคชันที่ประยุกต์ใช้งาน LLM และนำผลลัพธ์ไปใช้งานต่ออย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนั้น นอกจากความต้องการผู้เชี่ยวชาญในการใช้งาน LLM ซึ่งอาจหมายความถึง Prompt Engineer แล้ว ยังต้องมีนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญในอีกหลากหลายส่วน เพื่อช่วยกันสร้างแอปพลิเคชันดังกล่าวให้สำเร็จ ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจใช้งาน LLM แต่ไม่มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นจำนวนมากพอต้องสูญเสียโอกาสในจุดนี้ไป ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว จึงมีผู้พัฒนาเฟรมเวิร์คตัวหนึ่งออกมาเพื่อให้การสร้างแอปพลิเคชันจาก LLM นั้น เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฟรมเวิร์คนั้นมีชื่อว่า “LangChain”

LangChain คืออะไร?

LangChain เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2022 โดยเป็นโครงการภายใต้การดูแลของหัวเรือใหญ่อย่างคุณ Harrison Chase เพื่อสร้างเฟรมเวิร์คที่เป็น Open Source สำหรับอำนวยความสะดวกในการนำ LLM มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน โดยคำว่า LangChain มาจากการรวมกันของคำ 2 คำ ได้แก่ คำว่า “Lang” ซึ่งย่อมาจาก “Language” ที่แปลว่า “ภาษา” และคำว่า “Chain” ที่แปลว่า “ห่วงโซ่” เนื่องจาก ในการทำงานของ LangChain นั้น จะนำแบบจำลองทางภาษาขนาดใหญ่ (LLM) มาเชื่อมโยงกับส่วนประกอบอื่น ๆ เข้าด้วยกันคล้ายกับการล่ามโซ่

รูปที่ 2 การแบ่งข้อมูลและจัดเก็บ
รูปที่ 3 การทำงานของ LangChain

ก่อนจะลงไปที่รายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ ของ LangChain นั้น ก่อนอื่นจะขอเริ่มจากการอธิบายหลักการทำงานอย่างง่ายของมันก่อน เพื่อที่ผู้อ่านจะได้เห็นถึงภาพรวมของ LangChain ได้ดีขึ้น เริ่มจากการจัดการกับข้อมูลของผู้ใช้ โดย LangChain จะแบ่งข้อมูลเอกสารออกเป็นชิ้น ๆ (Chunks) จากนั้นจึงทำการแปลงข้อมูลที่เป็นตัวอักษรในแต่ละ Chunk ให้กลายเป็นเวกเตอร์ของตัวเลขซึ่งสามารถนำไปคำนวนต่อได้โดยง่ายโดยใช้ Embedding Model และจัดเก็บไว้บนพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเวกเตอร์ (Vector Stores) ในการทำงานจริง LangChain จะรับข้อความเข้ามาในระบบ จากนั้นจะนำข้อความดังกล่าวเข้าสู่แบบจำลองโดยตรงทางหนึ่ง และอีกทางหนึ่งคือการนำข้อความดังกล่าวไปแปลงเป็นเวกเตอร์และค้นหาเวกเตอร์ที่ใกล้เคียงที่สุดในฐานข้อมูล ก่อนจะแปลงเวกเตอร์นั้นกลับออกมาเป็นข้อความแล้วนำเข้าสู่แบบจำลองอีกทางหนึ่ง โดยการนำข้อความเข้าสู่แบบจำลองที่กล่าวมานั้น จะเป็นการนำเข้าร่วมกับคำสั่งแม่แบบ (Prompt Template) ที่ LangChain เตรียมไว้ เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ 2 อย่างด้วยกัน คือ (1) คำตอบที่ได้รับจากข้อความนั้น ๆ และ (2) การตัดสินใจเลือกสิ่งที่ระบบจะดำเนินการต่อไป (ในที่นี้เรียกว่าการทำ Action) เช่น การส่งอีเมล์ การเรียกใช้ API หรือการนำไปวิเคราะห์อื่น ๆ

         สำหรับแนวคิดที่สำคัญของ LangChain นั้น ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

 • Components คือ การมีอยู่ของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างแอปพลิเคชัน อาทิ
  • เครื่องมือในนำเข้าเอกสาร (Document Loaders) และเครื่องมือในการแบ่งข้อมูลออกเป็น Chunks (Text Splitters)
  • พื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเวกเตอร์ (Vector Stores)
  • แบบจำลอง ได้แก่ LLM และ Embedding Model
  • คำสั่งแม่แบบ (Prompt Template)
  • เครื่องมือ (Tools) สำหรับการทำ Action ต่าง ๆ
 • Chains คือ การเชื่อมโยงส่วนประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็นเข้าด้วยกันตามลำดับ มีจุดหมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุงานที่ต้องการ เช่น การสรุปความหนังสือ หรือการทำ Chatbot
 • Agents คือ การใช้ประโยชน์จาก LLM ในการเลือก Action ที่จะดำเนินการต่อ ซึ่งจะแตกต่างจากสิ่งที่ดำเนินการใน Chain ที่ผู้ใช้จะต้องกำหนดเองว่าในแต่ละขั้นตอนต้องทำอะไร แต่ในส่วนของ Agents แบบจำลองจะพิจารณาและกำหนดให้ว่าจะดำเนินการใด และเรียงลำดับอย่างไร

LangChain Framework

ในการทำงานของ LangChain นั้น แต่ละส่วนประกอบในเฟรมเวิร์คจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • LangChain Libraries: ไลบรารี่สำหรับใช้งาน LangChain ซึ่งใช้ได้ในทั้งภาษา Python และ JavaScript โดยมีหน้าที่หลักในการเป็นตัวกลางเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ และผสานส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน รวมถึงการเชื่อมโยงกับ Chains และ Agents
 • LangChain Templates: เทมเพลตตัวอย่างในการพัฒนาแอฟพลิเคชันสำหรับงานต่าง ๆ อาทิ การทำ Chat Bot และการวิเคราะห์ขั้นสูงอื่น ๆ โดยผู้ใช้สามารถเริ่มต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ โดยอ้างอิงจากเทมเพลตเหล่านี้
 • LangServe: เครื่องมือสำหรับการพัฒนา REST API สำหรับแต่ละ Chains ที่สร้างขึ้น เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงได้จากภายนอก
 • LangSmith: แพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาเพื่อใช้ในการปรับแต่งแอปพลิเคชันให้สมบูรณ์และทำงานได้อย่างราบรื่น โดยมีฟังก์ชันจำเป็นที่หลากหลาย อาทิ การติดตามสถานะการทำงาน (Monitoring) การประเมินผลการทำงาน (Evaluation) การทดสอบระบบ (Testing) และการแก้ไขจุดบกพร่อง (Debugging)
รูปที่ 4 LangChain Framework

         ส่วนประกอบที่กล่าวมาข้างต้นจะร่วมกันทำงานตั้งแต่การพัฒนาแอปพลิเคชัน จนไปถึงการปรับแต่ง และการนำไปใช้ โดยเริ่มต้นการพัฒนาโดยใช้ LangChain Libraries ซึ่งสามารถอ้างอิงตัวอย่างจาก LangChain Templates เพื่อเป็นแนวทางและปรับใช้เป็นของตนเอง จากนั้นทำการแปลง Chains ที่สร้างขึ้นให้เป็น API ได้อย่างสะดวกโดยใช้ LangServe และสุดท้าย LangSmith จะเป็นตัวช่วยในการติดตาม ทดสอบ และประเมินผลการทำงานของแอปพลิเคชัน รวมไปถึงการแก้ไขสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น

โมดูลของ LangChain

ตามที่กล่าวมาในหัวข้อที่แล้ว ผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันผ่านการใช้งาน LangChain Library ซึ่งประกอบไปด้วยโมดูลต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาในแต่ละส่วนประกอบ ดังนี้

 • Model I/O
  ส่วนประกอบสำคัญที่สุดในการสร้างแอปพลิเคชันที่มีเบื้องหลังเป็นแบบจำลองทางด้านภาษา ก็คือตัว “แบบจำลอง” โดยในโมดูลนี้จะเป็นส่วนของการจัดการแบบจำลองเหล่านั้น รวมไปถึงเครื่องมืออื่น ๆ ที่จำเป็น ได้แก่
  • Models: แบบจำลองที่ใช้งานบน LangChain มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ (1) LLM พื้นฐาน ซึ่งใช้ในการเติมข้อความให้สมบูรณ์ต่อจากข้อความที่กำหนด (2) Chat Model ซึ่งถูกพัฒนาต่อมาจาก LLM อีกที ให้เข้าใจบทสนทนา และสามารถตอบข้อความในลักษณะเดียวกันกลับไปได้
  • Prompts: ตัวอย่าง ข้อความ/ชุดคำสั่ง ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับสร้างข้อความนำเข้า (Input Text) เพื่อเป็นแนวทางให้แบบจำลองมีการตอบสนองที่ถูกต้อง เข้าใจบริบทของข้อความ และสร้างข้อความผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน
  • Output Parsers: ส่วนในการแยกผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลอง และนำมาจัดรูปแบบให้อยู่ในลักษณะเฉพาะตามที่ผู้ใช้ต้องการ
 • Retrieval
  ในการพัฒนาแอปพลิเคชันจากแบบจำลองทางภาษาของตนเองนั้น นอกเหนือจากชุดข้อมูลเดิมที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองแล้ว ผู้พัฒนาส่วนใหญ่ยังต้องการนำชุดข้อมูลของตนเองมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตัดสินใจของแบบจำลองนั้น ๆ ดังนั้น เครื่องมือสำหรับการนำเข้าและจัดการข้อมูลภายนอกจึงมีความจำเป็น ซึ่งถูกนำเสนอในโมดูลนี้ โดยประกอบไปด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ
  • เครื่องมือในนำเข้าเอกสาร (Document Loaders)
  • เครื่องมือในการแบ่งข้อมูลออกเป็น Chunks (Text Splitters)
  • เครื่องมือในการแปลงรูปแบบเอกสาร (Document Transformers)
  • แบบจำลองในการแปลงข้อความให้อยู่ในรูปแบบของเวกเตอร์ (Text embedding models)
  • พื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเวกเตอร์ (Vector Stores)
 • Agents
  แนวคิดสำคัญอย่างหนึ่งของ LangChain คือ Agents โดยเป็นการใช้ LLM ในการพิจารณาและตัดสินใจว่าจะดำเนินการ (เรียกว่า การทำ Action) อะไรบ้าง และเรียงลำดับอย่างไร ส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นและความหลากหลายในการดำเนินการกว่าการกำหนดเองโดยผู้ใช้ ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องระบุให้ Agent ได้แก่
  • Tools: เครื่องมือในการทำ Action ต่าง ๆ รวมไปถึงการเข้าถึงทรัพยากรภายนอก อาทิ การค้นหาเว็บไซต์ การรันคำสั่งเพื่อวิเคราะห์ขั้นสูง การส่งอีเมล์ และการเข้าถึง API ภายนอก
  • User Input: วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ อาทิ การคำค้นหาคำที่ต้องการ หรือการสรุปความเอกสาร
  • Intermediate Steps: ประวัติการดำเนินการของ Agents ก่อนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ Agents ในปัจจุบัน
 • Chains
  การร้อยเรียงส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันใน LangChain ไม่ว่าจะเป็น LLM หรือ Tools ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือสำหรับการจัดการข้อมูล จะใช้สิ่งที่เรียกว่า Chains ในการกำหนดลำดับการเรียกใช้ส่วนประกอบที่กล่าวมาข้างต้น โดยผู้ใช้สามารถสร้าง Chains ได้ 2 วิธี ดังนี้
  • การใช้งาน The LangChain Expression Language (LCEL) ซึ่งเป็นรูปแบบของคำสั่งเฉพาะใน LangChain สำหรับการสร้างและจัดการ Chains ได้โดยง่าย ซึ่งรองรับการทำงานชั้นสูง เช่น การทำงานแบบขนาน การสร้างทางเลือกสำรอง และการดำเนินการซ้ำในกรณีที่มีข้อผิดพลาด
  • การสร้าง Chains แบบดั้งเดิมด้วยคลาสที่ชื่อว่า “Chain” ในไลบรารี่ โดยไม่ต้องอาศัย LCEL
 • Memory
  หน่วยความจำเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชัน LLM เนื่องจากประวัติบทสนทนาในอดีตสามารถใช้ในการอ้างอิงเพื่อการตัดสินใจในปัจจุบันได้ ดังนั้น LangChain จึงนำเสนอโมดูล Memory เพื่อใช้จัดการในส่วนนี้ โดยเมื่อผู้ใช้ดำเนินการบน Chains จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Memory 2 ประการ ได้แก่
  • หลังจากที่ผู้ใช้แอปพลิเคชันป้อนข้อความ (Input Text) เข้ามา ระบบจะยังไม่นำข้อความนั้นไปดำเนินการต่อทันที แต่จะมีการไป “อ่าน” ประวัติข้อความที่คล้ายคลึงกันใน Memory เพื่อนำมาใช้ในการขยายความของข้อความข้างต้น
  • หลังจากที่มีการดำเนินการกับข้อความที่ถูกขยายความมาแล้ว ระบบจะทำการ “เขียน” ข้อความดังกล่าว กับผลลัพธ์ที่ได้ ลงใน Memory
 • Callbacks
  สุดท้ายนี้ ใน LangChain ยังมีโมดูล Callbacks สำหรับอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกับแต่ละขั้นตอนในแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น เพื่อบันทึกการทำงาน ตรวจสอบสถานะต่าง ๆ รวมถึงดำเนินงานอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

บทส่งท้าย

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในปัจจุบัน AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ LLM ในงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางภาษา ซึ่งเป็นหนึ่งในชนิดของข้อมูลที่มีอยู่เป็นปริมาณมหาศาลบนโลก ดังนั้น ถ้าองค์กรใดสามารถนำพลังของ AI ดังกล่าวมาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนนั้นย่อมได้เปรียบกว่าอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ด้วยความต้องการความเชี่ยวชาญของนักพัฒนาในหลากหลายแขนงในการสร้างแอปพลิเคชันจาก LLM ทำให้เกิดข้อจำกัดของการทำงานดังกล่าวในองค์กรขนาดเล็ก แต่ทว่าการมีอยู่ของเฟรมเวิร์ค “LangChain” จะเข้ามาอุดรอยรั่วในส่วนนี้ได้ ทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย LLM นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเดิม ทั้งนี้ ในบทความนี้เพียงแค่เป็นการกล่าวถึงที่มาและความสำคัญ รวมถึงแนวคิดเบื้องต้นของ LangChain เท่านั้น ซึ่งในโอกาสหน้าผู้เขียนจะพาผู้อ่านไปทำความเข้าใจ LangChain ให้มากยิ่งขึ้น ผ่านการใช้งานจริง

บทความโดย อาทิตย์ สกุลเมือง
ตรวจทานและปรับปรุงโดย ปริสุทธิ์ จิตต์ภักดี

เอกสารเพิ่มเติม

Artit Sagoolmuang, PhD

Data Scientist at Big Data Institute (Public Organization), BDI

Parisut Jitpakdee, PhD

Data Scientist at Big Data Institute (Public Organization), BDI