สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

Machine Learning Security: ความปลอดภัยของการเรียนรู้ของเครื่อง

Jan 19, 2023

ความปลอดภัยของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Security) เป็นหลักการป้องกันการโจมตีแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Model) ระหว่างที่ถูกนำไปใช้งานจริง จากผู้ไม่หวังดีที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการแก้ไขหรือหลอกล่อแบบจำลองให้ทำนายผลลัพธ์ให้เป็นไปตามที่ผู้ไม่หวังดีต้องการ เช่น กลุ่มนักวิจัยสามารถหลอกระบบ Autopilot ของรถยนต์ Tesla ให้เลี้ยวผิดเลนด้วยการติดสติกเกอร์บนถนน [1] หรือการแขวนภาพวาดเพื่อให้เครื่องตัวจับคนทำงานผิดพลาด [2] เป็นต้น

รูปที่ 1 ซ้าย: หลอกระบบ autopilot ของ Tesla รูปที่ 1 ขวา: หลอกระบบตรวจจับบุคคล

สำหรับเนื้อหาความปลอดภัยของการเรียนรู้ของเครื่องเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อการเรียนรู้ของเครื่องอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Machine Learning) ที่เน้นศึกษาอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นการใช้งานของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเพื่อช่วยความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของมาตรฐานความปลอดภัย

รูปที่ 2: สามเหลี่ยมความปลอดภัย CIA

หลักการ C-I-A เป็นทฤษฎีเบื้องต้นของความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยมีเป้าหมายหลักในการวางโครงสร้างด้านความปลอดภัยข้อมูล ดังนี้

 • Confidentiality: การที่ข้อมูลและแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องจะต้องเข้าถึงได้โดยผู้ที่มีสิทธิเท่านั้น ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว ข้อมูลและแบบจำลองอาจถูกเปิดเผย (Disclosure)
 • Integrity การที่ข้อมูลและแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องมีความถูกต้องและถูกแก้ไขโดยผู้ที่มีสิทธิเท่านั้น ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว ข้อมูลและแบบจำลองอาจถูกดัดแปลง (Alterations)
 • Availability การที่ข้อมูลและโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องพร้อมใช้งานตลอดเวลา ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว ข้อมูลและแบบจำลองอาจถูกทำลาย (Destruction)

บทความนี้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการโจมตีที่เป็นไปได้ทั้งหมด 4 รูปแบบ โดยที่ผู้ไม่หวังดีมีเป้าหมายในการพยายามทำให้แบบจำลองการเรียนรู้ทำนาย “อนุมัติ” (deny = 0) แทนที่ควรจะต้องทำนาย “ปฏิเสธ” (deny = 1) ซึ่งผู้เขียนเรียบเรียงมาจากวิชา Introduction to Responsible Machine Learning จาก George Washington University, USA (ที่นี่)

รูปแบบการโจมตี 1: การโจมตีด้วยข้อมูลพิษ (Data Poisoning Attacks)

รูปที่ 3: การโจมตีด้วยข้อมูลพิษ (Data Poisoning Attacks)

ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนแบบจำลองและทำการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ซึ่งการโจมตีดังกล่าวเกิดได้จากการที่ผู้ไม่หวังดีเจาะระบบแล้วสวมรอยเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว จากนั้นจึงทำการแก้ไขข้อมูลก่อนที่จะถูกนำไปฝึกฝนและพัฒนาแบบจำลอง  ทำให้แบบจำลองทำนายผลลัพธ์เอนเอียงไปในทางที่ต้องการ จากตัวอย่าง ผู้ไม่หวังดีทำการเปลี่ยนคำตอบของคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับผู้ไม่หวังดีจาก “ปฏิเสธ” ให้เป็น “อนุมัติ” ทำให้เมื่อแบบจำลองดังกล่าวถูกนำไปใช้งานจริง แบบจำลองจะทำนายให้ “อนุมัติ” ให้กับผู้ไม่หวังดี เช่น การโจมตีโมเดลประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ เป็นต้น

แนวทางการป้องกัน

 • กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล (Role-Based Access Control) เพื่อการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ เป็นการป้องกันในกรณีที่ถูกสวมรอยและสามารถจำกัดความเสียหายของข้อมูลและแบบจำลองทั้งหมด
 • ตรวจสอบการทำงานของแบบจำลองว่ามีการเรียนรู้ที่เที่ยงตรง ไม่ทำนายเอนเอียงไปยังคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่ง ผ่านเครื่องมือตรวจสอบอคติ เช่น Aequitas และ AIF360 เป็นต้น
 • การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของตัวอย่าง (Residual Analysis) โดยสังเกตคุณสมบัติของกลุ่มข้อมูลที่ได้รับประโยชน์จากการทำนายของแบบจำลอง ว่ามีการกระจายตัวที่ผิดปกติหรือไม่
 • การเทียบผลจากแบบจำลองเทียบกับการทำนายโดยผู้เชี่ยวชาญ (Self-reflection) เพื่อตรวจสอบผลทำนายว่า ผิดแปลกไปจากความเป็นจริงหรือไม่

รูปแบบการโจมตี 2: การโจมตีประตูหลังและลายน้ำ (Backdoors and Watermarks)

รูปที่ 4: การโจมตีประตูหลังและลายน้ำ (Backdoors and Watermarks)

ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงโค้ดแบบจำลองที่ถูกใช้งานจริงและสามารถแก้ไขโค้ดดังกล่าวได้ ซึ่งการโจมตีดังกล่าวเกิดได้จากการที่ผู้ไม่หวังดีเจาะระบบแล้วสวมรอยเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลโค้ดแบบจำลองที่ถูกใช้งาน จากตัวอย่าง ผู้ไม่หวังดีเพิ่มเงื่อนไขพิเศษเข้าไปยังแบบจำลองต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ทำให้แบบจำลองทำนายผลจาก “ปฏิเสธ” เป็น “อนุมัติ” ได้หาก ค่า “yoj” ต่ำกว่า 0

แนวทางการป้องกัน

 • ตรวจสอบการเข้ามาที่ผิดปกติของข้อมูล (Anomaly Detection) เพื่อเช็คว่า แบบจำลองได้รับค่าตัวแปรของข้อมูลตัวใดผิดแปลกไปกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่
 • จัดทำระบบจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง (Version Control) เพื่อบันทึกว่า แบบจำลองที่ใช้งานอยู่ถูกแก้ไขโดยใคร ในช่วงเวลาไหนบ้าง เพื่อใช้ตรวจสอบว่า การแก้ไขมาจากบุคคลที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเท่านั้น
 • การจัดทำเอกสารของแต่ละแบบจำลอง (Documentation) เพื่อบันทึกว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการทำนายผล และสิ่งที่ต้องพึงระวังของแต่ละแบบจำลอง เพื่อให้พนักงานใหม่ที่ถูกมอบหมายให้ดูแลแบบจำลองดังกล่าวในอนาคต เข้าใจถึงการทำงานและสามารถตรวจจับความผิดปกติของแบบจำลองได้

รูปแบบการโจมตี 3: การโจมตีด้วยข้อมูลเทียม (Adversarial Example Attacks)

รูปที่ 5: การโจมตีด้วยข้อมูลเทียม (Adversarial Example Attacks)

ในกรณีที่แบบจำลองเปิดให้ใช้ได้อย่างสาธารณะ ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้งานและผู้ใช้งานไม่ต้องระบุตัวตน ผู้ไม่หวังดีสามารถทดลองปรับค่าตัวแปรนำเข้าจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ทำให้เข้าใจตรรกะทางธุรกิจของแบบจำลองดังกล่าว ว่าให้ความสำคัญกับตัวแปรหรือลักษณะข้อมูลแบบใด

แนวทางการป้องกัน

 • เพิ่มระบบการยืนยันตัวตนการใช้งาน (Authentication) เพื่อทำการบันทึกสำหรับตรวจสอบย้อนหลังว่า ผู้ใช้คนไหน ใช้งานผิดปกติ และมีเจตนาในการโจมตีแบบจำลอง
 • เพิ่มการควบคุมการใช้งาน (Throttling) เพื่อทำให้ผลการทำนายออกมาช้าลง ทำให้ผู้ไม่หวังดีใช้เวลาในการโจมตีนานขึ้น ซึ่งช่วยให้ทางผู้พัฒนาสามารถเข้าไปตรวจสอบกิจกรรมและหาทางป้องกันได้ทัน

รูปแบบการโจมตี 4: การโจมตีเพื่อสร้างแบบจำลองตัวแทน (Surrogate Model Inversion Attacks)

รูปที่ 6: การโจมตีเพื่อสร้างแบบจำลองตัวแทน (Surrogate Model Inversion Attacks)

ในกรณีที่แบบจำลองเปิดให้ใช้ได้อย่างสาธารณะ ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้งานและผู้ใช้งานไม่ต้องระบุตัวตน ผู้ไม่หวังดีสามารถนำตัวอย่างข้อมูลไปให้แบบจำลองทำนายผลครั้งละมาก ๆ แล้วทำการรวบรวมผลลัพธ์ที่ได้รับ จากนั้นนำข้อมูลชุดเดียวกันและผลลัพธ์ที่ได้ มาสร้างและพัฒนาแบบจำลองใหม่เอง จนได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน หากสำเร็จ ผู้ไม่หวังดีจะเข้าใจตรรกะทางธุรกิจของแบบจำลองดังกล่าว ว่าให้ความสำคัญกับตัวแปรแบบใด ข้อมูลที่ถูกใช้ฝึกฝนมีข้อมูลลักษณะเป็นอย่างไร และสามารถนำแบบจำลองที่สร้างใหม่มาไปใช้งานใน application ที่เหมือนกับต้นฉบับ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์การใช้งานแบบจำลองดังกล่าว

แนวทางการป้องกัน

 • นอกจากการเพิ่มระบบการยืนยันตัวตนการใช้งาน (Authentication) และเพิ่มการควบคุมการใช้งาน (Throttling) ในข้อก่อนหน้า ทางผู้พัฒนาควรลองโจมตีด้วยวิธีดังกล่าวด้วยตนเอง (White-hat Surrogate Models) เพื่อตรวจสอบว่า มีข้อมูลอะไรบ้างที่ผู้ไม่หวังดีสามารถเรียนรู้ได้จากการโจมตีดังกล่าว สามารถดึงตรรกะทางธุรกิจออกจากข้อมูลที่ได้รับจากการโจมตีมากน้อยเพียงใด และตัวแบบจำลองที่สร้างด้วยวิธีดังกล่าว ใช้งานได้มีประสิทธิภาพขนาดไหนเทียบกับแบบจำลองต้นฉบับ

บทส่งท้าย

จบไปแล้วนะครับ สำหรับเนื้อหาความปลอดภัยของการเรียนรู้ของเครื่องและตัวอย่างประเภทการโจมตีที่สามารถเกิดขึ้นได้ พร้อมวิธีป้องกันของแต่ละประเภทการโจมตี ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากทางผู้พัฒนาแบบจำลองขาดความระมัดระวังเพื่อป้องการโจมตี การอาจเกิดผลเสียหายได้อย่างน่ากลัวทีเดียว  

เอกสารอ้างอิง

เนื้อหาโดย ธนกร ทำอิ่นแก้ว
ตรวจทานและปรับปรุงโดย อิสระพงศ์ เอกสินชล

Thanakorn Thaminkaew

Data Scientist at Government Big Data institute (GBDi)

Isarapong Eksinchol, PhD

Editor and Data Scientist at Big Data Institute (Public Organization), BDI